ÅRSBERETING 2019

ÅRSBERETING 2019

STYRETS SAMMENSETNING
Styret har bestått av følgende personer:
Leder Roy Arne Olsen
Kasserer Graham Nelson
Sekretær Hellen Bjørnli
Styremedlem Jens Gillebo
Styremedlem Hans Christian Wæraas
Varamedlem Kari Brattås
Varamedlem Rein Lae Solberg

STYREMØTER
I 2019 er det avholdt 9 styremøter og behandlet 68 saker. Det er også avholdt 2 ekstraordinære styremøter m/eierne vedr. oppussing.
Styremøtene har de fleste gangene vært lagt til mandager fra kl. 1500 til ca. 1700. Noen formelle samarbeidsmøter med Råde kommune er avholdt i forbindelse med søknad om dekning av husleieøkning. Leder har sendt en del e-poster for å få til møter vedr. husleieøkning etter oppussing. Pr. 31/12 var det ikke kommet noe svar.

OPPUSSING AV VÅRE LOKALER
Denne sommeren måtte vi holde helt stengt i juli, august og deler av september, pga. oppussing. Ting tar også lengre tid enn det en tror. Noen fra DNT Vansjø var med på dugnad med å få ned det gamle kjøkkenet. Styret, spesielt Graham og Jens stilte opp for å få på plass det nye kjøkkenet. Andre fra styret malte og skrudde sammen skuffer og bord. Bare ett medlem møtte for å hjelpe til. 2-3 andre medlemmer møtte opp med litt kaffemat. Da kjøkkenting skulle på plass i skuffer og skap, møtte noen av de «ansatte» for å få vasket ting og satt det på plass.
Totalt brukt til oppussing er 1 000 timer.

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER
Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres fortsatt sammen med Menighetsbladet til alle husstander i kommunen. Eldrebølgen har pr i dag 280 medlemmer, og medlemskontingenten for 2019 har vært kr. 150,-. Programmet ligger inne på hjemmesiden www.ebir.no og opp-dateres etter hvert som det skjer nye ting av interesse for medlemmene.
Graham Nelson leder gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøring. Disse sjåførgruppene utfører en meget viktig funksjon og sparer Råde kommune årlig for betydelige utgifter. Vi skulle gjerne hatt noen flere i reserve.
En matkjører har gitt seg i løpet av året. Vi ser også at en del frivillige reduserer arbeids-innsatsen. Her trengs også noen nye medarbeidere.

ØKONOMI
Styret har fått oversendt regnskapsrapport og balanserapport annen hver måned fra Regnskapssentralen A/S. Økonomien har vært under kontroll. I og med oppussing la vi ut giroer på kafeen, hvor vi ba om en gave fra medlemmene. Summene vi fikk inn, var alt fra kr. 150 til kr. 5 000. Totalt fikk inn i underkant av kr. 18 000,-. Dette var litt lite, så derfor måtte vi bruke av sparekontoen. Totalt brukt av egne midler vedr. oppussing er kr. 220 000,-.
Vi har søkt Sparebank1 og bedrifter om tilskudd til oppussing. Sparebank1 avslo søknaden og ikke noe svar fra bedriftene.

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER
13. februar Årsmøte
15. mars og 24. oktober Moteshow ved Linnea
17. mars og 20. oktober Søndagsmiddag
14. juni Sommerfest på Bøndernes Hus
8. november Åpning av julebasaren
4. desember «Kosemøte» m/rådmann, ordfører, varaordfører og noen fra DNT for å vise fem vårt nye kjøkken.
4. desember Trekning av julebasaren
6. desember Julebord på Bøndernes Hus for Eldrebølgens medlemmer
12. desember Fest for de frivillige

TEMADAGER
11. januar «FIIN årgang». Revyunderholdning
25. januar Dikt, musikk og bilder v/Anne Nyerrød Bruntland og Åse Bøe Saltbones: Hans Børli 100 år
1. mars Rein Lae Solberg viser bilder fra arrangementer i 2018
29. mars «Førerkvinnen» (Olga Bjoner fra Hobøl) v/Bjørn Steinar Meyer
3. mai Hvalfangerhistorien med lokale innslag v/Asbjørn Arvesen
27. september Jens Gillebo forteller om sin erfaring - «Hjelp til selvhjelp for Afrika»
25. oktober Naturbilder v/Johannes Haugan
8. november Ræbben v/Eigill Tangen
22. november Alternativ julepreken lest av Roy Arne
29. november Juletreet tennes ogunderholdning v/Per Willy Wilhelmsen Åpen talerstol hadde vi 6 ganger
Musikk og sang hadde vi 8 ganger

TURER OG KULTURINNSLAG
3. april og 20. november Handle- og hyggetur til Strømstad/Nordby
11. april Tur til Årnes, Nes kultursenter, for revy
28. mai Dagstur til Risholmen for å beundre rhododendronblomstringen
6.-7. juni Tur til Dalen i Telemark
30. august Båthusrevyen, Fredrikstadguttæne røkkær opp
19. oktober Dagstur til julemarked i Baldersnäs

Tilsammen har vi hatt 301 personer med på våre turer.

OPPSUMMERING
2019 har vært et meget aktivt år. Vi ønsker å synliggjøre timer brukt til drift:
Matkjøring ca. 450 t
Transport « 612 t
Kjøkken « 1905 t
Administrasjon « 1100 t
Totalt 4067 t

Styret vil takke alle de frivillige som i 2019 har bidratt med meget verdifull arbeidsinnsats til nytte og glede for pensjonistene i bygda.

For styret i Eldrebølgen i Råde

Roy Arne Olsen
Leder