ÅRSMØTE   ÅRSBERETING

ELDREBØLGEN I RÅDE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 15. FEBRUAR 2024

· ÅPNING

Årsmøtet ble holdt i Eldrebølgens lokaler 15. februar 2024 kl. 1400.

Åpnet med ett minutts stillhet for de som har gått bort i løpet av året.

Det møtte 10 medlemmer pluss 5 i styret - til sammen 15 stk.

2. GODKJENNING AV INNKALLING/DAGSORDEN

 • Innkallingen ble godkjent.
 • Dagsorden ble godkjent

3. VALG AV:

 • Dirigent – Roy Arne Olsen ble valgt
 • Referent – Hellen Bjørnli ble valgt
 • 2 personer til å undertegne protokollen Bjørg Nelson og Karin Olsen ble valgt

· ÅRSBERETNING

Ble lest av leder og enstemmig godkjent.

· REGNSKAP FOR 2023

Kasserer Graham Nelson leste hele regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. BUDSJETT FOR 2024

Kasserer orienterte.

7. SAKER TIL BEHANDLING

Ingen innkomne saker.

8. VALG

Valgkomiteen har bestått av: Aasne Mathisen, Bjørg Sørli og Astrid Halvorsen.

STYRET:

Leder Roy Arne Olsen Gjenvalg, 1 år

Nestleder Inger Øby Ikke på valg

Kasserer Graham Nelson Gjenvalg, 2 år

Sekretær Hellen Bjørnli Gjenvalg, 2 år

Styremedlem Ragnhild Bylterud Ikke på valg

Varamedlem Marit Ørmen Gjenvalg, 1 år

Varamedlem Else Aakeberg Ny, velges for 1 år

REVISORER

Jan Sverre Hanssen Gjenvalg, 1 år

Egil Hissingby Ny, velges for 1 år

Styrets innstilling til valgkomite 2025: Kari Brattås, Bjørg Sørli og Astrid Halvorsen

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 16. FEBRUAR 20223

· ÅPNING

Årsmøtet ble holdt i Eldrebølgens lokaler 16. februar 2023 kl. 1800-1900.

Det møtte 12 medlemmer pluss 7 i styret - til sammen 19 stk.

2. GODKJENNING AV INNKALLING/DAGSORDEN

 • Innkallingen ble godkjent.
 • Dagsorden ble godkjent

3. VALG AV:

 • Dirigent - Roy Arne Olsen ble valgt
 • Referent - Hellen Bjørnli ble valgt
 • 2 personer til å undertegne protokollen - Aasne Mathisen og Bjørg Sørlie ble valgt

· ÅRSBERETNING

Ble lest av sekretær og enstemmig godkjent.

· REGNSKAP FOR 2022

Kasserer Graham Nelson leste hele regnskapet.

Ingen kommentarer.

6. BUDSJETT FOR 2023

Kasserer leste budsjettet som ble godkjent..

7. SAKER TIL BEHANDLING

a)Forslag fra styret om at årskontingenten økes til kr. 300 fra 2024.

b) Eventuelt andre forslag. Ingen innkomne saker.

8. VALG

Valgkomiteen har bestått av: Jens Gillebo, Aasne Mathisen og Hans Kr. Wæraas.

STYRET

Leder Roy Arne Olsen Velges for 1 år

Nestleder Inger Øby Velges for 2 år

Kasserer Graham Nelson| Ikke på valg

Sekretær Hellen Bjørnli Ikke på valg

Varamedlem Ragnhild Bylterud Velges for 2 år

Varamedlem Marit Ørmen Velges for 1 år

Varamedlem Kari Brattås Velges for 1 år

REVISORER

Jan Sverre Hanssen Velges for 1 år

Ingar Ek Velges for 1 år

Styrets innstilling til valgkomité 2024: Aasne Mathisen, Astrid Halvorsen og Bjørg Sørli.

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 17. FEBRUAR 2022

ÅPNING

Årsmøtet ble holdt i Eldrebølgens lokaler 17. februar 2022 kl. 1800-

Det møtte 9 medlemmer pluss 7 i styret - til sammen 16 stk.

2. GODKJENNING AV INNKALLING/DAGSORDEN

a) Innkallingen ble godkjent.

b) Dagsorden ble godkjent

3. VALG AV:


a) Dirigent - Roy Arne Olsen ble valgt

b) Referent - Hellen Bjørnli ble valgt

c) 2 personer til å undertegne protokollen - Aasne Mathisen og Bjørg Sørlie ble valgt

ÅRSBERETNING

Ble lest av leder og enstemmig godkjent.

REGNSKAP FOR 2021

Fungerende kasserer Graham Nelson leste hele regnskapet.

Ingen kommentarer.

6. BUDSJETT FOR 2022

Fungerende kasserer leste budsjettet.

Jens Gillebo og Thor Marthinussen hadde et par spørsmål vedr. dette.

Forslaget ble tatt til etterretning.

7. SAKER TIL BEHANDLING

Ingen innkomne saker.

8. VALG

Valgkomiteen har bestått av: Ragnhild Bylterud, Hans Kr. Wæraas og Thor Marthinussen.

STYRET:

Leder Roy Arne Olsen Velges for l år

Nestleder Inger Øby Velges for 1 år

Sekretær Hellen Bjørnli Velges for 2 år

Kasserer Graham Nelson Velges for 2 år

Styremedlem Ragnhild Bylterud Velges for 1 år

Varamedlem Marit Ørmen Velges for 1 år

Varamedlem Kari Brattås Velges for 1 år

REVISORER

Jan Sverre Hanssen Velges for 1 år

Ingar Ek Velges for 1 år

Styrets innstilling til valgkomite 2022: Jens Gillebo, Hans Kristian Wæraas, Aasne Mathisen.

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

PROTOKOKLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 4. AUGUST 2021

1. ÅPNING

Det møtte 7 medlemmer + leder, sekretær og ett varamedlem.

2. GODKJENNING AV INNKALLING/DAGSORDEN

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent

VALG AV

· Dirigent - Roy Arne Olsen ble valgt

· Referent - Hellen Bjørnli ble valgt

· 2 personer til å undertegne protokollen - Aasne Mathisen og Bjørg Sørli ble valgt

SAK TIL BEHANDLING - REGNSKAPET FOR 2020

Roy Arne Olsen leste regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Hellen Bjørnli, ref.

Aasne Mathisen Bjørg Sørlie

ELDREBØLGEN I RÅDE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 28. JUNI 2021

· ÅPNING

Årsmøtet ble avholdt i Eldrebølgens lokaler 28. juni 2021 fra kl. 1800.

Det møtte 12 medlemmer.

· GODKJENNING AV INNKALLING/DAGSORDEN

Innkallingen ble godkjent

Dagsorden ble godkjent

· VALG AV

 • Dirigent - Roy Arne Olsen ble valgt
 • Referent - Hellen Bjørnli ble valgt
 • 2 personer til å undertegne protokollen - Aasne Mathisen og Bjørg Sørlie ble valgt.

· ÅRSBERETNING

Ble lest av Roy Arne Olsen og godkjent.

· REGNSKAP FOR 2020

Graham Nelson leste opp summering av regnskapet for 2020. Kari Frimo, som revisor, hadde noen kommentarer vedrørende regnskap og mente ting var ført feil og ikke kunne godkjennes. G. Nelson trakk seg fra vervet som kasserer i protest.

Hans Kristian Wæraas kom med et forslag om at Frimos kommentar tas til etterretning og regnskapet føres om og kan godkjennes.

Forslaget ble vedtatt.

· BUDSJETT FOR 2021

Roy Arne Olsen leste budsjettforslaget.

Dette ble tatt til etterretning.

· SAKER TIL BEHANDLING

Ingen innkomne saker.

· VALG

Valgkomiteen har bestått av: Inger Øby, Anne Marie Kviserud og Thor Marthinussen.

(Graham Nelson sa seg villig til å fungere inntil ny kasserer er valgt.)

Styret

Leder Roy Arne Olsen Gjenvalgt for 1 år

Nestleder Jens Gillebo Ikke på valg

Sekretær Hellen Bjørnli Ikke på valg

Kasserer Graham Nelson Ikke på valg

Styremedlem Inger Øby Valgt for 2 år

Varamedlem Kari Brattås Valgt for 1 år

Varamedlem Marit Ørmen Valgt for 1 år

Innstilling til valgkomité 2022

Thor Marthinussen, Hans Kristian Wæraas og Ragnhild Bylterud.

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Hellen Bjørnli, ref.

Aasne Mathisen Bjørg Sørlie


ÅRSBERETNING 2020

STYRETS SAMMENSETNING:

Styret har bestått av følgende personer:

Leder Roy Arne Olsen

Kasserer Graham Nelson

Sekretær Hellen Bjørnli

Styremedlem Jens Gillebo

Styremedlem Hans Christian Wæraas

Varamedlem Kari Brattås

Varamedlem Rein Lae Solberg (har trukket seg pga. sykdom)

STYREMØTER

I 2020 er det holdt 7 styremøter og behandlet 47 saker. Det er også avholdt 1 ekstra-ordinært styremøte vedr. stenging av kafeen ut 2020.

Styremøtene har de fleste gangene vært holdt på mandager fra kl. 1500-1630.

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER

Det ble et meget stille år for oss. I og med Covid-19 måtte kafeen stenges og turer avlyses. Siste åpningsdag var lørdag 14. mars.

Etter mye frem og tilbake kunne vi i sommer holde åpent 3 dager i uka frem til 6. november.

Da hadde det blitt forespurt om vi også kunne ha lørdagsåpent, men det rakk vi aldri før vi måtte stenge helt igjen ut året.

Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres fortsatt sammen med Menighetsbladet til alle husstander i kommunen. Eldrebølgen har pr. 31/12 280 medlemmer, og medlemskontin-genten for 2020 har vært kr. 150.

Programmet ligger inne på vår hjemmeside www.ebir.no og har blitt oppdatert etter hvert som det skjer nye ting av interesse for medlemmene av Rein L. Solberg.

Graham Nelson leder gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. I disse tider er det ingen kjøring. En sjåfør er langtidssykemeldt og har gitt beskjed om at vedk. ønsker å slutte. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøring.

Disse sjøførgruppene utfører en meget viktig funksjon og sparer Råde kommune årlig for betydelige utgifter. Ønsker oss fortsatt flere i reserve.

ØKONOMI

Eldrebølgen har selv overtatt jobben med å føre eget regnskap. Graham orienterer hver måned hvordan det står til med økonomien.

I 2020 har vi ikke fått tilskudd fra kommunen til husleie og så lenge vi holder stengt blir det dårlig med inntekter. På styremøte 4/1 var underskuddet på kr. 63 000, men utleie har gitt oss en liten inntekt på kr. 12 950.

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER

12. februar Årsmøte

22. oktober 2 moteshow ved Linnea

Vår julebasar gikk ut

TEMADGER

7. februar Rein Lae Solberg viste bilder fra våre arrangementer i 2019

6. august Møte med de frivillige

13. august Møte med sjåfører

29. august Revytur til Båthusteatret

9. oktober Et lokalhistorisk emne ved Eigill Tangen

OPPSUMMERING

2020 har vært et veldig stille år for Eldrebølgen. Vi ønsker likevel å synliggjøre timer brukt til drift:

Matkjøring: 743 timer

Transport: 394 timer

Kjøkken: 1464 timer

Kasse: 264 timer

Administrasjon: 274 timer

Dugnad: 48 timerPROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ELDREBØLGEN
13. FEBRUAR 2019

SAK NR. 1 - ÅPNING

Årsmøte ble avviklet i Eldrebølgens lokaler den 13. februar 2019, og varte fra kl 18.00 til ca. kl. 19.30 Det møtte 28 medlemmer.

Styrets leder Roy Arne Olsen ønsket alle velkommen. Forsamlingen hadde 1 minutts stillhet for å minne de medlemmene som har gått bort siden forrige Årsmøte.

SAK NR. 2 - GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen, som var gjort gjennom medlemsblad, oppslag og annonser, ble godkjent. Videre ble dagsorden godkjent.

SAK NR. NR 3 - VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Roy Arne Olsen ble valgt som møteleder
Thor Marthinussen ble valgt som møtereferent
Aasne Mathisen og Karin Olsen ble valgt til å underskrive protokollen

SAK NR 4 - STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Roy Arne Olsen leste opp Årsberetningen for 2018. Det var ingen spesielle bemerkninger, og
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 5 - REGNSKAP 2018

Roy Arne Olsen leste opp regnskapet for 2018 og Roy Arne Olsen og kassereren, Hellen Bjørnli svarte på spørsmål angående Resultatregnskapet og Balansen. Regnskapet ble enstemmig godkjent med et overskudd på kr. 7.704,-

SAK NR. 6 - BUDSJETT FOR 2019

Budsjettet for 2019 ble gjennomgått. Budsjettet antydet et overskudd på kr. 200,- etter

investeringer.
Det var ingen avvikende forslag til budsjettforslaget. Og dette ble tatt til etterretning.

SAK NR. 7 - INNKOMNE SAKER

Styrets forslag til revidering av vedtektenes punkt 4. slik at Årsmøtet velger leder for 1 år, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem for 2 år, ble enstemmig vedtatt

SAK NR. 8 - VALG

Valgkomiteen, ved Inger Øby, Anne-Marie Andersen Kviserud og Hans Kristian Wærås forslo følgende:

Styret
Styreleder Roy Arne Olsen Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem Jens Gillebo Ikke på valg
Styremedlem Hellen Bjørnli Ikke på valg
Styremedlem Graham Nelson Valgt for1 år
Styremedlem Hans Kristian Wærås Valgt for 2 år
Vara medlem Rein Lae Solberg Gjenvalgt for 1 år
Vara medlem Kari Brattås Gjenvalgt for 1 år
Revisorer:
Kari Frimo Valgt for 1 år
Thor Marthinussen Valgt for 1 år

Styret innstiller følgende til ny valgkomite for 2020:
Inger Øby
Anne-Marie Andersen Kviserud
Thor Marthinussen

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.
Thor Marthinussen
Referent

Aasne Mathisen Karin Olsen
----------------------------- --------------------------