ÅRSBERETING


ÅRSBERETING 2019


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ELDREBØLGEN
13. FEBRUAR 2019

SAK NR. 1 - ÅPNING

Årsmøte ble avviklet i Eldrebølgens lokaler den 13. februar 2019, og varte fra kl 18.00 til ca. kl. 19.30 Det møtte 28 medlemmer.

Styrets leder Roy Arne Olsen ønsket alle velkommen. Forsamlingen hadde 1 minutts stillhet for å minne de medlemmene som har gått bort siden forrige Årsmøte.

SAK NR. 2 - GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen, som var gjort gjennom medlemsblad, oppslag og annonser, ble godkjent. Videre ble dagsorden godkjent.

SAK NR. NR 3 - VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Roy Arne Olsen ble valgt som møteleder
Thor Marthinussen ble valgt som møtereferent
Aasne Mathisen og Karin Olsen ble valgt til å underskrive protokollen

SAK NR 4 - STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Roy Arne Olsen leste opp Årsberetningen for 2018. Det var ingen spesielle bemerkninger, og
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 5 - REGNSKAP 2018

Roy Arne Olsen leste opp regnskapet for 2018 og Roy Arne Olsen og kassereren, Hellen Bjørnli svarte på spørsmål angående Resultatregnskapet og Balansen. Regnskapet ble enstemmig godkjent med et overskudd på kr. 7.704,-

SAK NR. 6 - BUDSJETT FOR 2019

Budsjettet for 2019 ble gjennomgått. Budsjettet antydet et overskudd på kr. 200,- etter

investeringer.
Det var ingen avvikende forslag til budsjettforslaget. Og dette ble tatt til etterretning.

SAK NR. 7 - INNKOMNE SAKER

Styrets forslag til revidering av vedtektenes punkt 4. slik at Årsmøtet velger leder for 1 år, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem for 2 år, ble enstemmig vedtatt

SAK NR. 8 - VALG

Valgkomiteen, ved Inger Øby, Anne-Marie Andersen Kviserud og Hans Kristian Wærås forslo følgende:

Styret
Styreleder Roy Arne Olsen Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem Jens Gillebo Ikke på valg
Styremedlem Hellen Bjørnli Ikke på valg
Styremedlem Graham Nelson Valgt for1 år
Styremedlem Hans Kristian Wærås Valgt for 2 år
Vara medlem Rein Lae Solberg Gjenvalgt for 1 år
Vara medlem Kari Brattås Gjenvalgt for 1 år
Revisorer:
Kari Frimo Valgt for 1 år
Thor Marthinussen Valgt for 1 år

Styret innstiller følgende til ny valgkomite for 2020:
Inger Øby
Anne-Marie Andersen Kviserud
Thor Marthinussen

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.
Thor Marthinussen
Referent

Aasne Mathisen Karin Olsen
----------------------------- --------------------------