ÅRSBERETING

ELDREBØLGEN I RÅDE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 28. JUNI 2021

· ÅPNING

Årsmøtet ble avholdt i Eldrebølgens lokaler 28. juni 2021 fra kl. 1800.

Det møtte 12 medlemmer.

· GODKJENNING AV INNKALLING/DAGSORDEN

Innkallingen ble godkjent

Dagsorden ble godkjent

· VALG AV

  • Dirigent - Roy Arne Olsen ble valgt
  • Referent - Hellen Bjørnli ble valgt
  • 2 personer til å undertegne protokollen - Aasne Mathisen og Bjørg Sørlie ble valgt.

· ÅRSBERETNING

Ble lest av Roy Arne Olsen og godkjent.

· REGNSKAP FOR 2020

Graham Nelson leste opp summering av regnskapet for 2020. Kari Frimo, som revisor, hadde noen kommentarer vedrørende regnskap og mente ting var ført feil og ikke kunne godkjennes. G. Nelson trakk seg fra vervet som kasserer i protest.

Hans Kristian Wæraas kom med et forslag om at Frimos kommentar tas til etterretning og regnskapet føres om og kan godkjennes.

Forslaget ble vedtatt.

· BUDSJETT FOR 2021

Roy Arne Olsen leste budsjettforslaget.

Dette ble tatt til etterretning.

· SAKER TIL BEHANDLING

Ingen innkomne saker.

· VALG

Valgkomiteen har bestått av: Inger Øby, Anne Marie Kviserud og Thor Marthinussen.

(Graham Nelson sa seg villig til å fungere inntil ny kasserer er valgt.)

Styret

Leder Roy Arne Olsen Gjenvalgt for 1 år

Nestleder Jens Gillebo Ikke på valg

Sekretær Hellen Bjørnli Ikke på valg

Kasserer Graham Nelson Ikke på valg

Styremedlem Inger Øby Valgt for 2 år

Varamedlem Kari Brattås Valgt for 1 år

Varamedlem Marit Ørmen Valgt for 1 år

Innstilling til valgkomité 2022

Thor Marthinussen, Hans Kristian Wæraas og Ragnhild Bylterud.

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Hellen Bjørnli, ref.

Aasne Mathisen Bjørg Sørlie

ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 8/3-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem - forfall

Hans Kristian Wæraas styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 16/21 Økonomi

Graham orienterte: Til gode for moms er kr. 43 000, kr. 18 600 innbetalt for kontingent og kr. 3 650 mottatt som privat støtte.

Kr. 5 000 mottatt som støtte fra næringslivet.

Sak 17/2021 Forbindelse/møte med ordfører

Cathrine Retvedt er kontaktet og hun har lovet å ta kontakt med ordfører om at han kontakter Roy Arne for et møte.

Sak 18/21| Godtgjøring til Jan Ove Brabo, ny ansvarlig for hjemmesiden

Han har bl.a. gjort en del endringer på vår hjemmeside.

Styret besluttet å gi kr. 2 000 for dette arbeidet.

Sak 19/21 Ny valgkomité

Sedvane har vært at avtroppende styremedlemmer går inn i valgkomitéen og Hans

Kristian går ut av styret og inn som medlem av valgkomitéen.

Sak 20/21 Forlenget stenging av lokalet

Foreløpig ingen åpning, situasjonen er uendret.

Sak 21/21 Eventuelle andre saker

  • Godkjenning av forrige styremøte
  • Graham har mottatt brev vedr. revyen på Årnes. Om det blir lettere vedr. pandemien, blir det revy i september.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller v/behov

Hellen Bjørnli (ref.)ÅRSBERETING 2019


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ELDREBØLGEN
13. FEBRUAR 2019

SAK NR. 1 - ÅPNING

Årsmøte ble avviklet i Eldrebølgens lokaler den 13. februar 2019, og varte fra kl 18.00 til ca. kl. 19.30 Det møtte 28 medlemmer.

Styrets leder Roy Arne Olsen ønsket alle velkommen. Forsamlingen hadde 1 minutts stillhet for å minne de medlemmene som har gått bort siden forrige Årsmøte.

SAK NR. 2 - GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen, som var gjort gjennom medlemsblad, oppslag og annonser, ble godkjent. Videre ble dagsorden godkjent.

SAK NR. NR 3 - VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Roy Arne Olsen ble valgt som møteleder
Thor Marthinussen ble valgt som møtereferent
Aasne Mathisen og Karin Olsen ble valgt til å underskrive protokollen

SAK NR 4 - STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Roy Arne Olsen leste opp Årsberetningen for 2018. Det var ingen spesielle bemerkninger, og
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 5 - REGNSKAP 2018

Roy Arne Olsen leste opp regnskapet for 2018 og Roy Arne Olsen og kassereren, Hellen Bjørnli svarte på spørsmål angående Resultatregnskapet og Balansen. Regnskapet ble enstemmig godkjent med et overskudd på kr. 7.704,-

SAK NR. 6 - BUDSJETT FOR 2019

Budsjettet for 2019 ble gjennomgått. Budsjettet antydet et overskudd på kr. 200,- etter

investeringer.
Det var ingen avvikende forslag til budsjettforslaget. Og dette ble tatt til etterretning.

SAK NR. 7 - INNKOMNE SAKER

Styrets forslag til revidering av vedtektenes punkt 4. slik at Årsmøtet velger leder for 1 år, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem for 2 år, ble enstemmig vedtatt

SAK NR. 8 - VALG

Valgkomiteen, ved Inger Øby, Anne-Marie Andersen Kviserud og Hans Kristian Wærås forslo følgende:

Styret
Styreleder Roy Arne Olsen Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem Jens Gillebo Ikke på valg
Styremedlem Hellen Bjørnli Ikke på valg
Styremedlem Graham Nelson Valgt for1 år
Styremedlem Hans Kristian Wærås Valgt for 2 år
Vara medlem Rein Lae Solberg Gjenvalgt for 1 år
Vara medlem Kari Brattås Gjenvalgt for 1 år
Revisorer:
Kari Frimo Valgt for 1 år
Thor Marthinussen Valgt for 1 år

Styret innstiller følgende til ny valgkomite for 2020:
Inger Øby
Anne-Marie Andersen Kviserud
Thor Marthinussen

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.
Thor Marthinussen
Referent

Aasne Mathisen Karin Olsen
----------------------------- --------------------------