REFERAT FRA STYREMØTE

ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 11. oktober 2021

Til stede:

Roy Arne Olsen     Leder

Jens Gillebo,         Nestleder

Graham Nelson    Kasserer

Inger Øby             Styremedlem

Kari Brattås           Varamedlem

Marit Ørmen         Varamedlem

Forfall:

Hellen Bjørnli       Sekretær

Sak 59/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 13. sept. 2021

Det fremkom ingen bemerkninger til referatet. Referatet godkjent.

Sak 60/21 Økonomi

Kassereren orienterte om den økonomiske status. Når det gjelder regnskapet for turen til Roseslottet så er det ikke ferdig, mangler en faktura. Regnskapet for Høstfesten er heller ikke ferdig pga av at ikke alle fakturaer er kommet. Vi har pr. d.d. 155.442 kroner på driftskonto og 250.040 på sparekonto. Leder skal ha møte med en representant fra kommunen hvor vi vil legge fram søknad om støtte til arrangementer og få skjema for km.godtgjørelse.

Sak 61/21 Orientering om innlegget i Menighetsbladet.

Roy Arne har vært i kontakt med Menighetsbladet ang. vårt innlegg hvor vi ønsker å komme i kontakt med frivillige som kan tenke seg å hjelpe oss i vårt frivillige arbeide på kafeen og som sjåfør. Dette innlegget kommer i neste nr. av Menighetsbladet.

Sak 62/21 Moteoppvisningen, oktober

Linnea skal ha en moteoppvisning 20. oktober. I år vil det bare bli en oppvisning. De regner med at det ikke skal selges fler enn 55 billetter til oppvisningen. Vi kjøper kringle, koker kaffe og dekker bord. Kari og Inger hjelper til på kjøkkenet. Roy Arne bestiller kringle.

Sak 63/21 «Kræsj» i programoppsettet

Ifølge programmet skulle Eigill Tangen hatt et foredrag fredag 8. oktober. Han møtte ikke opp, han hadde heller ikke gitt oss noen informasjon om hvorfor han ikke kom. Dette er kjedelig for de som hadde møtt opp for å høre på han. For ettertiden bør nok evt. aktører kontaktes dagen før, slik at vi unngår slike hendelser.

Sak 64/21 Høstens øvrige program

Den 22. oktober får vi besøk av Øystein Kjærnes fra DNT Vansjø som vil orienterer om deres arbeid lokalt for å fremme friluftslivet.

Når det gjelder tenning av julegranen så vil Roy Arne ta kontakt med Per Willy for å høre om han ville påta seg denne oppgaven også i år. De øvrige programpostene vil gå som oppsatt i vårt program.

Sak 65/21 Neste års program

Vi har en høsttur på beddingen fra før av til Røros. Programmet for denne ble klargjort før pandemien. Samarbeid med Pensjonistforbundet. Strømstadturene går som planlagt.

Når det gjelder turer/dagsturer til våren så vil Roy Arne se på dette. Bl.a. gå gjennom turforslag fra Interbuss m.v. for å få noen ideer.

Sak 66/21 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under denne post.

Neste styremøte: Mandag 1. november.

Inger Øby, referent.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 13. september 2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen    Leder.                                                                                                                    Graham Nelson    Kasserer                                                                                                                Inger Øby             Styremedlem                                                                                                          Kari Brattås           Varamedlem                                                                                                          Marit Ørmen         Varamedlem

Forfall: 

 Hellen Bjørnli      Sekretær                                                                                                              Jens Gillebo        Styremedlem

Sak 54/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Graham hadde bemerkninger til sak 51/21 kasserervervet. Han hadde presiserte han var villing til å fortsette inntil ny kasserer var på plass, dog ikke lengere enn frem til årsskiftet 21/22. - Ellers ingen bemerkninger til referatet.

Sak 55/21 Økonomi

Kasserer orienterte. Vi har nå fått husleie fra kommunen for hele året 2021 + koronastøtte, tilsammen kr. 125.000,-. Vi har også fått 25.000 kroner fra Norsk Tipping i grasrotandel. Pr. d.d. har vi nå 350.000 kr på brukskonto.

Sak 56/21 Nye åpningstider fra oktober

På forrige styremøtet bestemte å utvide åpningstidene med en dag til 3 dager i uka. Det har i ettertid vært diskutert om vi burde bytte onsdag med tirsdag. Det ble nå bestemt at onsdag byttes med tirsdag. Det vil si at vi fra 1. oktober har åpent, tirsdag, fredag og lørdag.

Sak 57/21 Planlegging av festen

Det er pr. dd. påmeldt 49 deltakere til festen. Påmeldingsfrist er satt til 13.9.

Festen blir på Bøndernes Hus, lille sal. Arbeidsoppgave ble fordelt mellom styrets medlemmer.

Sak 58/21 Eventuelt

  • Graham opplyste at vi får en ny sjåfør.
  • Inger etterlyst om det er noe nytt ang. arbeide med å få på plass en ny kasserer. Det ser ikke ut som det har skjedd noe i denne saken. Roy Arne tar kontakt med valgkomiteen for å høre om de har noen forslag. Det er viktig at valgkomite og styret jobber videre med å få løst denne saken.

Neste styremøte: mandag 11. oktober.

Inger Øby, referent



ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 14/7-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem (forfall)

Inger Øby styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 39/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat godkjent.

Sak 40/21 Regnskapet

Graham orienterte.

Det har vært avholdt møte, 5/7, med John Edvard Haugesten vedr. regnskapet.
Det er ikke gjort feil i regnskapet, men det ble referert et par justeringer av poster. Haugesten hadde kontakt med revisor Kari Frimo underveis i møtet, for orientering.

Sak 41/21 Fastsettelse av ekstraordinært årsmøte

Vedr. offentliggjøring er dette lagt ut fredag 16/7. Datoen blir 4. august.

Sak 42/21 Konstituering

Fordeling av verv.

Roy Arne gikk i gjennom Driftsinstruks for styret. Det ble noen rettinger.

Sak 43/21 Turene

Roseslottet og Skimuseet er fastsatt til 9/9. Påmelding er lagt ut.

Forslag om tur til Båthusrevyen er foreslått. Roy Arne finner en dato.

Sak 44/21 Festen 16. september

Roy Arne foreslo TRUBADURENE som underholdning og det er snakk om snitter fra Snittefabrikken. Servering er under kontroll.

Sak 45/21 «Støtte» fra kommunen

Pr. dags dato enda ikke mottatt husleie for 1. halvår -21, heller ikke koronastøtten»,

Pga. ferieavvikling har vi ikke fått samarbeidet/søkt om støtte til turer og arrangementer.

Sak 46/21 Eventuelt

· Åpningstider

Ut august holder vi fortsatt åpent onsdag og fredag.

· Ny åpningstid

Hva med ny åpningstid fra september fra 1130 - 1500. Skal også prøve 3 dager i uka. (Sliter litt med å få nok frivillige til å jobbe. Hva m/annonsering i Menighetsbladet?)

· Vedrørende handling på PRIX. Heretter skal ikke Eldrebølgen oppgis. Det opplyses om kundenr.

Neste styremøte: 23/8

Hellen Bjørnli (ref.)

ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 7/6-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Hans Kr. Wæraas styremedlem

Sak 34/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat godkjent.

Sak 35/21 Årsmøte

Årsmøte berammes til 28/6 kl. 1800 og annonseres i avisene og på vår hjemmeside.

Sakspapirer blir lagt frem på Bølgen.

Siden vi ikke kan ha for mange medlemmer på årsmøte, må det bli påmelding.

Sak 36/21 Søknad om støtte fra kommunen angående turer og arrangementer

Leder har fått beskjed fra C. Retvedt om at det ikke finnes noe formular vi benytte. Avtalen med kommunen er jo basert på at vi kan/må søke midler.

Tur til Blaafarveværket er foreslått i september.

Roy Arne tar kontakt med Pensjonistforbundet i Råde om samarbeid på tur.

Sak 37/21 Sommerens program

Roy Arne har lagt inn tre spilleoppdrag fordelt på tre «spillemenn». Medlemmene bør ha noe å se frem til i løpet av sommeren.

Sak 38/21 Eventuelt

Graham orienterte om at screening er klare for levering i uke 24.

Han orienterte også om kontakt med Snittefabrikken om smørbrød til en evt. høstfest. Denne er foreslått 16. september.

Graham har klaget til Telenor på bredbåndsavgiften, som er på over kr. 30 000 i året.

Han tok også opp regning fra Movar vedr. renovasjonsavgiften. Det vil bli tatt kontakt med Movar angående større dunker og at avgiften fordeles på fire.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller ved behov

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 20/5-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Hans Kristian Wæraas styremedlem - forfall

Sak 29/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat godkjent.

Sak 30/21 Oppsigelse av avtale med Eneas

Styret er enige om at avtalen sies opp.

Sak 31/21 Gjenåpning av kaféen

Kommuneoverlegen mener vi bør følge de regler som gjelder for vanlig kafédrift.

Vi satser på åpning 3 dager i uka, mandag - onsdag - fredag.

Roy Arne tar kontakt m/Inger for å få vaktlister og håper på åpning onsdag 26/5.

For at de på kjøkkenet skal slippe munnbind, settes det opp et pleksiglass i forkant på disken. (Jens ordner)

Sak 32/21 Avtalen med kommunen

I overensstemmelse med vårt vedtak i forrige styremøte er avtalen underskrevet og levert kommunen.

Vårt krav om å ha med en fagperson i bussen, er godtatt.

Sak 33/21 Eventuelt

a) Søknad om støtte er sendt Sparebank1, men fått negativt svar.                                                                  b) Julebasaren» er åpen fra 26/5 og juni.                                                                                                          c) Ny PC til kasserer er snart aktuelt. Må lades ofte.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 20/4-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Hans Kristian Wæraas styremedlem - ikke møtt

Sak 26/21 Møte med kommunen

3 fra styret og 1 sjåfør møtte. Fra kommunen stilte kommunedirektør Inger Fjeld, ordfører Rene Rafshol og kommunalsjef Cathrine Retvedt.

Kommunedirektøren forventer at det blir undertegnet en samarbeids-avtale.

Altså foreløpig ingen ordning vedr. tilskudd.

Et utkast til avtale fra mars 2020 tatt frem på møtet. Der står det bl.a. at tilskudd til husleie skal være på kr. 100.000. Det ble avtalt på styre-møte at denne avtalen var klar for undertegning med tillegg av tekst under pkt. 2: «i samarbeid med dagsenter».

Det skal også være med en assistent ved kjøring. Sjåføren skal bare kjøre.

Vi kan også søke om arrangementsstøtte ved f.eks. julefesten, sommerfesten og turer.

Sak 27/21 Søknad om støtte

Roy Arne har sendt søknad om støtte på kr. 30.000 til Sparebank1.

Sak 28/21 Graham har mottatt skriv fra eierne om at det er bestilt ny solskjerming. Levering vil bli i løpet av mai.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller ved behov

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 12/4-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Hans Kristian Wæraas styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 22/21 Godkjenning av referat 8/3.

Referat godkjent med ny setning om at Brabo skal ha en årlig sum på kr. 2 000, som utbetales i desember.

Sak 23/21 Forberedelse av møtet med kommunen 14/4

Graham, Jens og Roy Arne møter fra styret. Otto Stærk møter som representant for sjåførene.

Roy Arne refererte fra avtalen mellom kommune og Eldrebølgen og noen e-poster fra Cathrine Retvedt.

Sak 24/21 Eventuelt

a)  Graham har vært i kontakt med eierne vedr. reparasjon av persienner. Det har ikke kommen noen            tilbakemelding.

b) Vask og boning. Siden vi holder stengt og det heller ikke er noe utleie, blir dette blir utsatt til åpning.

c) Vedr. server. Avtalen vedr. denne er nå oppsagt.

d) Det har kommet skriv om at Interbuss fortsatt er aktive.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller ved behov.

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 8/3-202

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem - forfall

Hans Kristian Wæraas styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 16/21 Økonomi

Graham orienterte: Til gode for moms er kr. 43 000, kr. 18 600 innbetalt for kontingent og kr. 3 650 mottatt som privat støtte.

Kr. 5 000 mottatt som støtte fra næringslivet.

Sak 17/2021 Forbindelse/møte med ordfører

Cathrine Retvedt er kontaktet og hun har lovet å ta kontakt med ordfører om at han kontakter Roy Arne for et møte.

Sak 18/21| Godtgjøring til Jan Ove Brabo, ny ansvarlig for hjemmesiden

  Han har bl.a. gjort en del endringer på vår hjemmeside.                                                                        Styret besluttet å gi kr. 2 000 for dette arbeidet.                                                                                            Han skal også ha en årlig sum på kr. 2 000, som utbetales i desember

Sak 19/21 Ny valgkomité

Sedvane har vært at avtroppende styremedlemmer går inn i valgkomitéen og Hans

Kristian går ut av styret og inn som medlem av valgkomitéen.

Sak 20/21 Forlenget stenging av lokalet

Foreløpig ingen åpning, situasjonen er uendret.

Sak 21/21 Eventuelle andre saker

a)  Godkjenning av forrige styremøte

b)  Graham har mottatt brev vedr. revyen på Årnes. Om det blir lettere vedr. pandemien, blir det revy i september. 

Neste styremøte: Roy Arne innkaller v/behov

Hellen Bjørnli (ref.)