REFERAT FRA STYREMØTE

ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 12/4-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Hans Kristian Wæraas styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 22/21 Godkjenning av referat 8/3.

Referat godkjent med ny setning om at Brabo skal ha en årlig sum på kr. 2 000, som utbetales i desember.

Sak 23/21 Forberedelse av møtet med kommunen 14/4

Graham, Jens og Roy Arne møter fra styret. Otto Stærk møter som representant for sjåførene.

Roy Arne refererte fra avtalen mellom kommune og Eldrebølgen og noen e-poster fra Cathrine Retvedt.

Sak 24/21 Eventuelt

a)  Graham har vært i kontakt med eierne vedr. reparasjon av persienner. Det har ikke kommen noen            tilbakemelding.

b) Vask og boning. Siden vi holder stengt og det heller ikke er noe utleie, blir dette blir utsatt til åpning.

c) Vedr. server. Avtalen vedr. denne er nå oppsagt.

d) Det har kommet skriv om at Interbuss fortsatt er aktive.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller ved behov.

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 8/3-202

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem - forfall

Hans Kristian Wæraas styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 16/21 Økonomi

Graham orienterte: Til gode for moms er kr. 43 000, kr. 18 600 innbetalt for kontingent og kr. 3 650 mottatt som privat støtte.

Kr. 5 000 mottatt som støtte fra næringslivet.

Sak 17/2021 Forbindelse/møte med ordfører

Cathrine Retvedt er kontaktet og hun har lovet å ta kontakt med ordfører om at han kontakter Roy Arne for et møte.

Sak 18/21| Godtgjøring til Jan Ove Brabo, ny ansvarlig for hjemmesiden

  Han har bl.a. gjort en del endringer på vår hjemmeside.                                                                        Styret besluttet å gi kr. 2 000 for dette arbeidet.                                                                                            Han skal også ha en årlig sum på kr. 2 000, som utbetales i desember

Sak 19/21 Ny valgkomité

Sedvane har vært at avtroppende styremedlemmer går inn i valgkomitéen og Hans

Kristian går ut av styret og inn som medlem av valgkomitéen.

Sak 20/21 Forlenget stenging av lokalet

Foreløpig ingen åpning, situasjonen er uendret.

Sak 21/21 Eventuelle andre saker

a)  Godkjenning av forrige styremøte

b)  Graham har mottatt brev vedr. revyen på Årnes. Om det blir lettere vedr. pandemien, blir det revy i september. 

Neste styremøte: Roy Arne innkaller v/behov

Hellen Bjørnli (ref.)