REFERAT FRA STYREMØTE

ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 3. JUNI 2024

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Inger Øby nestleder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Ragnhild Bylterud styremedlem

Else Aakeberg varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 36/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 37/24 Økonomi

Graham orienterte.

Kontingenten nesten som budsjettert. Utleie går veldig bra. Grasrotandelen også bra.

Sak38/24Festen

Siste forberedelser. Vin innkjøpt, både rød og hvit. Det må kjøpes mer alkoholfri drikke. Inger bestiller 3 kaker.

Odd A. Strømnes vil takke for maten.

Sak 39/24 Samarbeid md LHL ang. turer, ev. andre arrangementer

Roy Arne orienterte.

Sak 40/24 Eventuelt

  • Roy Arne skal ha et møte med frisklivskoordinator Marianne Mikkelsen.
  • Tur til kirkeruinene ev. Kongsvinger festning.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 5/8 kl. 1500


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 6. MAI 2024

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Inger Øby nestleder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Ragnhild Bylterud styremedlem

Else Aakeberg varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 30/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 31/24 Økonomi

Graham orienterte. Et lite underskudd på svensketuren med 800 kr. På utleie ligger vi over budsjettet.

Fått støtte fra kommunen både til Sverige- og Årnestur.

Sak 32/24Evaluering av moteoppvisninga

Det blir solgt flere billetter enn vi har lov til å ha i lokalet, iflg. brannvesen/huseier. Graham lager et oppslag til orientering om max personer.

Sak 33/24 Sommerfesten

Bl. innbydelser også til dem som har vært med fra stiftelsesåret: Rein Lae Solberg, Kasem Mutalk Hamdan. (Disse skal ikke betale.)

Fra styret møter de som kan kl. 10 for dekking. Det vil bli servert koldtallerken og vin, kaffe og kake. Inger bestiller kake. Underholdning OK.

Sak 34/24 Vask av lokalet i sommer

I fjor ble boning ikke foretatt. Det MÅ gjøres i år! Det er også to år siden skapene ble vasket. Hva med disse? Styret bestemte at de som er på jobb vasker skap. Roy Arne setter opp en liste over skap, som krysses av når de er vasket.

Sak 35/24 Eventuelt

· Samling for ikke seniorer

Roy Arne har fått en melding fra livskoordinator i kommunen om leie av lokale 1 dag i uka.

· Homestart

Det blir foreløpig ikke oppstart av dette

· Båthusrevyen 2024

Fredag 17/8 er det bestilt 30 billetter til revyen. Frist for påmelding er 28/6.

500 kr pr. billett. Roy Arne skaffer en buss.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 3/6 kr. 1500


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 8. APRIL 2024

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Inger Øby nestleder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Ragnhild Bylterud styremedlem

Else Aakeberg varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 24/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 25/24 Økonomi

Graham orienterte. Ser på muligheten til å bytte regnskapssystem. Har en del problemer. Kanskje Sparebank1 kan være en mulighet. Der er årsavgiften ca.kr. 4 000. Den vi har i dag koster ca. kr. 7 500. Han vil undersøke og kommer med flere opplysninger senere, så vi evt. kan starte opp i 2025.Vi gikk et lite underskudd på Harryturen med kr. 410. Pr. d.d. er det et underskudd på Årnesturen med ca. kr. 5 000. Ikke fått tilskudd fra kommunen.

Sak 26/24 Siste sjekk av gjennomføring av moteoppvisningen 18. april                                                                           Inger bestiller 2 kringler. Hellen henter på Prix og vi møter kl. 1630.

Sak 27/24 Utleie til «Familiegruppe – prosjekt for foreldre som kan ha glede av å utvide sitt nettverk»                       De hadde ikke noe arrangement første møtedag. Roy Arne møtte tre av lederne. De hadde bare et kort møte for   planlegging framover. Usikkert om de klarer å gjennom-føre prosjektet sitt.

Sak 28/24 Vask og klargjøring av nytt service                                                                                                                          Alt må pakkes ut og vaskes før det kan tas i bruk. Graham, Inger og Ragnhild møter 10/4 kl. 1000.

Sak 29/24 Eventuelt

· Jubileumsfesten

Ordfører og Cathrine Retvedt pluss 2 fra dagenheten skal bes.                                                                                     Bjørnar Spydevold underholder.                                                                                                                                         Enighet om koldtalleken og vin. Tas opp på neste styremøte.

· Kjøkkenmøte                                                                                                                                                                       RoyArne og Graham vil ha et møte. Graham vil orientere om bruken av kassa.                                                             Møtet blir tirsdag 23/4 kl. 18. Pizza og brus blir servert.

 Hellen Bjørnli, ref.

 Neste styremøte blir 6/5 kr. 1500


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 4. MARS 2024

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Inger Øby nestleder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Ragnhild Bylterud styremedlem

Else Aakeberg varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 16/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 17/24 Økonomi

Graham orienterte. Pr. 1/3 er medlemskontingenten nesten det samme som budsjettet.

En del av sponsorene har ikke betalt sin annonse. Fakturaer for Harrytur og Årnes er sendt ut.

Ellers ingen kommentarer.

Sak 18/24 Fornying av dekketøy på kjøkkenet

Vi har ikke nok ensartet dekketøy til det antall personer som kaféen er beregnet å romme. Graham har innhentet priser fra 3 leverandører.

Må også kjøpe inn to nye duklengder.

Styret går i første omgang med på at Graham bestiller ett sett fra en storkjøkken-leverandør, for å se om det er det samme som vi har fra før.

Sak 19/24 Utleie til «Familiegruppe – prosjekt for foreldre som kan ha glede av å utvide sitt nettverk»

Dette er en gruppe som skal leie 10 ganger på mandager, første gang 18/3 og siste gang 10. juni. Hva blir utleieprisen?

Inger foreslo kr. 1 000 pr gang og kr. 1 200 de gangene de inviterer familie.

Sak 20/24 Moteoppvisning 18. april

Fra styret møter Roy Arne, Else, Marit og Hellen. Graham møter 1930 for opptelling av penger. Vi fra styret møter kl. 1630

Inger bestiller kringle og Roy Arne henter.

Sak 21/24 Styrets arbeidsinstruks

Denne ble gått igjennom og det gjøres et par rettinger.

Sak 22/24 Orienteringer

Årsrapporten er oversendt Cathrine Retvedt som avtale i samarbeidsmøtet i oktober.

Takkeskriv for ekstrabevilgninger er sendt kommunestyret ved ordfører.

Sak 23/24 Eventuelt.

  • Alle turer utlyses med bindende påmelding. De som ikke møter eller melder fra, betale.

B) Klagebrev vedr. kaffemaskin.

Graham refererte brev fra leverandør. Vi vil betale de 2 siste fakturaene.

  • Fra og med nå kutter vi ut Grønnsakshuset, Arnt E. Olsen.

D) Pris på utleie for frivillige. Hva skal de betale?

Styret stemte for at de får det gratis. Det gjelder også styret.

E) Åsne Mathisen har sagt opp. Hun får en blomst som takk for innsatsen gjennom

mange år.

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 5. FEBRUAR 2024

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Inger Øby nestleder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Forfall: Marit Ørmen varamedlem

Sak 8/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 9/24 Økonomi

Graham orienterte. Pr. d.d. er det 151 medlemmer som har betalt kontingenten

for 2024. Det merkes positivt i regnskapet at kontingenten har gått opp med kr. 100.

Sak 10/24 Utdeling av programmet

Roy Arne har sjekket litt om utdeling til f.eks. de bostedene som tidligere ikke fikk programmet vårt. Det ser ut til at alle disse ha fått programmet. Har hatt god kontakt med ansvarlig for distribueringen.

Sak 11/24 Årsmøtet

Litt justering på årsberetningen.

Ny valgkomité (styrets ansvar). Kari går ut av styret og går nå inn i valgkomiteen.

Roy Arne setter opp liste vedr. valgkomiteen.

Sak 12/24 Menighetsbladet og annonsering

Etter leders kontakt med menighetssekretæren og avklaring om vår støtte til Menighetsbladet, er de villige til å ta inn programmet vår månedlig, slik som tidligere. De godtar vår betaling på kr. 4 000,-.

Sak 13/24 Brev/klage til kaffemaskinleverandøren

Roy Arne orienterte.

Sak 14/24 Takkebrev til kommunen ang. ekstra støtte

Kommunestyret har bevilget oss ekstra støtte med 35.000 kr årlig 2023-2026.

Roy Arne sender takkebrev til kommunen via Cathrine Retvedt.

Sak 15/24 Eventuelt.

Ingen saker.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 4/3 kl. 1500


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 8. JANUAR 2024

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 1/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 2/24 Økonomi

Graham orienterte. Vi har litt underskudd fra våre turer, men har fått tilskudd fra kommunen, så det går omtrent opp i opp.

Sak 3/24 Årsmøteforberedelser (torsdag 15/2 kl. 1400)

Roy Arne tar kontakt med valgkomiteen. Annonsering må også gjøres.

Innsending av forslag til saker på årsmøtet må vi ha 2/2. Da blir alt klart til styremøte 5/2.

Sak 4/24 Utleiepriser for LHL

LHL blir ny fast leietaker. Til nå på dagtid (styremøte) har de betalt kr. 200. Fra og med nå med lagsmøtene + 200 for styremøtene, blir totalsummen kr. 800.

Sak 5/24 Evaluering av våre arrangementer i desember

Det kom et innspill fra Marit om at Bølgen kan brukes til julefesten. Så få som i 2023 har det ikke vært før. (45)

Romjulslunsjen var en suksess som følges opp.

Sak 6/24 Programmet

En feil oppdaget for årsmøtet 2025.

Sak 7/24 Eventuelt

· Inger tok opp det med gaver til de frivillige som slutter. De som jobber på kjøkken får ikke noe, mens de som kjører mat får. Dette er ikke riktig.

Styret vedtar at alle frivillige får en blomst som takk.

· Roy Arne sendte programmet til Menighetsbladet. Fått en e-mail tilbake om at de fikk et underskudd på kr. 65 000 i fjor. De vil nå ha litt betalt for annonsene. Vi har i 2023 betalt kr. 4000 til Menighetsbladet.

Fra og med nå sier vi opp avtalen om annonsering i Menighetsbladet.

· Kaffeavtalen.

Vi har fått purring på avgift på kaffemaskinen. Roy Arne tar kontakt med en distriktskonsulent vedrørende denne. Vet ikke hva dette er.

Hellen Bjørnli, ref

Neste styremøte blir 5/2


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 4.DESEMBER 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Marit Ørmen varamedlem

Forfall: Kari Brattås

Sak 70/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 6/11-23

Ingen kommentar.

Sak 71/23 Økonomi

Graham orienterte.

Kjøkkeninntektene er over det budsjetterte, også grasrotandelen. Loddsalget går veldig godt, også julebasaren.

Sak 72/23 Festen

Styret møter på BH kl. 1030 for dekking m.m. Inger bestiller kake. Roy Arne kjøper kaffe, fløte m.m. Blomster hos Andersens Gartneri, fruktkurv på Kiwi og spør også etter noen blomstegevinster hos Lundeby Gartneri. Graham har kjøpt drikkevarer. Hellen spør etter fruktkurv på Prix. Marit har spurt på Rema om fruktkurv.

Sak 73/23 Romjulslunsjen

Pr. i dag er det 32 påmeldte. Karbonaden strykes på lunsjtallerkenen.

Styret møter kl. 11 for dekking av bord m.m.

Sak 74/23 Resultatet av møtet med kommunen /Cathrine Retvedt

I stedet for indeksregulering, som ordføreren ikke ville gå med på, fikk vi i stedet øket støtten med 10.000 kr. Ellers må vi forholde oss til Lene Utne i forhold til f. eks. støtte til festen for de frivillige. Noe vi ikke har fått.

Sak 75/23 Programmet 2024

Noen små endringer. Johannes Haugan flyttes til april. Inge Johansen kommer i februar. 5. september blir en dagstur som Graham ordner.

I desember 2024 holder vi åpent 1 uke lenger enn i år. Romjulslunsjen blir lørdag 28/12.

Roy Arne tar igjen kontakt med Bjørnar Spydevold for underholdning på jubileumsfesten 14. juni.

Sak 76/23 Situasjonen med matkjørerstaben

Vi har en sykemelding, og en gir seg 15. desember. Hvis vi ikke klarer å rekruttere, lufter jeg tanken om det er mulig å få noen fra den andre staben til å veksle litt på matkjøring, midlertidig? En dame slutter i sin stilling på sykehjemmet og har sagt seg villig til å starte med matkjøring.

Graham har også et par navn.

Sak 77/23 Eventuelt

Ingen saker.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte 8.januar kl. 1400?ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 6.NOVEMBER 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Forfall Ragnhild Bylterud

Sak 59/23 Økonomi

Graham orienterte.

50 billetter til jubileumsrevyen på Årnes er bestilt.

Netto for moteoppvisningen ble ca. kr. 6.800.

Sak 60/23 Referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 61/23 Hjertestarter

Vi har fått hjertestarter av LHL Råde.

Det er en eldre modell, så batteriet funker ikke. Graham har bestilt nytt.

Fra og med 2024 skal LHL leie våre lokaler til sine møter.

Sak 62/23 Takkebrev fra Rein Lae Solberg

Det har kommet takkebrev fra Solberg for uttalelsen Roy Arne har gitt i forbindelse med søknaden.

Sak 63/23 Julefesten

Maten er denne gang bestilt i Saltnes.

Maten til festen for de frivillige, 14/12, er bestilt samme sted.

Sak 64/23 Romjulslunsjen

Denne er 28. desember og maten er også fra Saltnes.

Utlysningstekst er sendt Menighetsbladet.

Sak 65/23 Justering/oppgradering av reglene for tildeling av oppmerksomhet til medlemmene i forbindelse med åremålsdager

Medlemmene får et kort. De frivillige får blomst/gavekort etter ønske fra 70 år og hvert 5. år fremover for kr. 300.

Medlemmer som fyller 90 får også blomst/gavekort for samme beløp fra 70 år og ved hvert 5. år fremover

Sak 66/23 Jubileumsfesten 2024

Bjørnar Spydevold er forespurt og svar kommer i begynnelsen av desember.

Sak 67/23 Utleiesatser/regelverk

Vi må få en presisjon på disse.

Solbjørg Olsen er en storleier og betaler kr. 400. Andre må betale

600 kr.

Skal du leie sal + kjøkken koster det 1.600 kr.

Roy Arne tar kontakt med Solbjørg Olsen om at leie av lokale går opp til 600 kr.

Sak 68/23 Ref. fra møtet med kommunen v/Cathrine Retvedt

Roy Arne og Graham møtte.

Husleiestøtte er ikke indeksregulert.

Festen for de frivillige skal søkes kommunen om støtte. (De frivillige gjør en stor jobb for kommunen.)

Sak 69/23 Eventuelt

Det kom forslag fra Hellen om at trekningen av julebasaren kunne være litt tidlig på dagen.

Det ble bestemt at den skulle være kl. 1400 – 7/12.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte 4. desember kl. 1400


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

FORFALL Marit Ørmen varamedlem

Sak 39/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer

Sak 40/23 Økonomi

Graham orienterte.

Det er en som ikke har betalt leie av lokalet fra mai. Regning er sendt som e-mail og post, men ingenting har skjedd. Har også ringt, men aldri noe svar. Roy Arne ga Graham et annet tfl.nr.

Kafeen går bra – bedre enn budsjettert. Loddsalget går også bra.

Bankterminalen vår er ikke godkjent for kredittkort og gir mye ekstra- arbeid for kasserer.

Sak 41/23 Markedsdag 9. september

Denne gangen gjør vi ikke noe ekstra. Ragnhild stiller som ekstravakt om nødvendig.

Sak 42/23 Arrangering av turer

Alle våre turer i år, unntatt revyturen til Nes og Strømstadturene, har blitt kansellert. Hva gjør vi i framtida?

Roy Arne kom med forslag om dagstur til Läckø slott til våren. Han vil undersøke.

Nesrevyen har jubileum og vi regner med at vi får billetter også neste år. (Grahams ansvar)

Det ble noe «krøll» med Båthusrevyen. Neste år vil det stå i programmet og tidlig påmelding.

Sak 43/23 Kulturelle innslag på fredager, unntatt musikkunderholdning

Eigil Tangen kommer 2 ganger.

Graham kommer gjerne og viser bilder fra DNT.

Sak 44/23 Sommer- og julefesten

Evaluering av sommerfesten.

Roy Arne har gjort avtale med Marit Gorset som underholder på julefesten.

Maten bestilles på Råde Vertshus. (Denne gangen skal den leveres i tide.)

Sak 45/23 20-års jubileum

Hva gjør vi?

Datoen er i februar, men vi kan gjøre litt ekstra på sommerfesten, som blir fredag 14. juni.

Vi søker kommunen om midler.

Snitter byttes ut med koldtbord.

Roy Arne tar kontakt med Kai Robert eller Bjørnar Spydevold.

Trenger ikke jubileumskomité. Styret ordner.

Sak 46/23 Sjåførstatus

Er nesten i boks med sjåfører. En ny begynner tirsdag 12/9.

Nils Aakeberg kan være et alternativ.

Graham foreslår et møte med sjåfører 26.september kl. 18 med servering av pizza.

Får vi nok sjåfører kan vi kanskje starte kjøring også på mandag.

Matkjørere OK, men ingen reserve.

Sak 47/23 Eventuelt

· Roy Arne har fått et skriv fra kommunen «Bli med å skape framtiden i Råde!» ved Kompetansemiljøet BJØRK. Møtet er 21. september ved kommunikasjonsrådgiver Amalie Håkonsen. Roy Arne møter.

· Hjertestarter. Saken tas opp igjen som egen sak på neste styremøte.

· Graham kom med forslag om en åpen dag i romjula, 28. desember, for lunsj. Styret mente dette et godt forslag. Annonseres i Menighetsbladet.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte 9. oktober


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 5. JUNI 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 33/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer

Sak 34/23 Økonomi

Kr. 50 000 i halvårlig støtte fra kommunen + grasrotandel er kommet. Kafeinntektene ligger foreløpig i overkant av budsjettet. Økonomi ok.

Medlemskontingenten ligger litt under det budsjetterte.

Når Graham må ringe angående kassa, har han fått beskjed om at nå må det legges inn supportavtale. Den vil koste kr. 1 200. Hver gang han ringer koster det et sted mellom kr 400 – 700.

Sak 35/23 Sommerfesten

Vi har blitt spurt om vi kan dekke bord fra kl. 1330 ettersom det er et arrangement i Lillesalen. Det er antakelig nok bord til oss, slik at vi kan gjøre oss ferdig, også fordi arrangementet skal avsluttes kl. 1400.

Pr. d.d. er det påmeldt 49 deltakere.

Sak 36/23 Vasking av lokalene

Kjøkkenet har hatt full vask.

Roy Arne tar kontakt med Handyjentene for boning.

Sak 37/23 Signaturrett til leder

Roy Arne refererte brev fra Brønnøysundregisteret.

Svarfristen er ikke overholdt og vi avventer/leder tar kontakt.

Sak 38/23 Eventuelt

Graham har undersøkt vedr. hjertestarter og det er mange forskjellige slag. Priser fra kr. 14 000 – 25 000. Batteritid og service er VIKTIG.

Inger kom med forslag om at det blir tatt opp som egen sak på neste styremøte.

Neste styremøte: 4. september

Hellen Bjørnli, ref.


REFERAT FRA STYREMØTE 2. MAI 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Graham Nelson kasserer – ikke møtt

Sak 27/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer

Sak 28/23 Økonomi

Regnskapet OK. Roy Arne fikk melding fra kasserer.

Sak 29/23 Orientering

Takkeskriv ang. ekstra tilskudd på 35.000 kr er sendt kommunen.

Orientering og etterspørring etter indeksregulering av årlig støtte er

sendt kommunen.

Sak 30/23 Sommerfesten 16. juni

Roy Arne ordner blomster hos Andersen.

Det bestilles snitter fra Snittefabrikken.

Styret møter kl. 10 for dekking. Store servietter brukes på bordene.

Det må kjøpes servietter og telys, kaffe, fløte og drikke. (Vil bruke Clausthaler fra jul.) Bløtkake og marsipankake bestilles også.

Trubadurene i Fredrikstad underholder. (Gjerne litt allsang.)

Styret tar med gevinster.

Sak 31/23 Reaksjoner etter møtet med de frivillige

Hellen har skrevet et notat som ble lest opp.

Sak 32/23 Eventuelt

Råde Vocalensemble har hatt 10-års jubileum og Roy Arne var invitert. Han takket for samarbeidet og håpet på godt sådant for framtida! De har allerede lagt bemanningsplan for sommer- og julefesten.

Eldrebølgen skal holde åpent 17. mai fra kr. 1000 med salg av kaffe, kake og vafler. Roy Arne lager en plakat.

Neste styremøte: 5. juni

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 11. april 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 20/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 21/23 Økonomi

Graham orienterte. Det har kommet inn 35 000 kr fra kommunen. Roy Arne sender takkebrev.

Bare 1 har ikke betalt annonsen i programmet pr. i dag.

Svensketuren gikk i minus med ca. 1200 kr. Årnesturen gikk også litt i minus.

Pr. i dag ligger medlemskontingenten litt under budsjettet.

Sak 22/23 Henvendelse til kommunen ang. indeksregulering av den årlige støtten

Denne er ikke regulert siden vi inngikk ny avtale med kommunen. Det står ikke noe i avtalen om indeksregulering, men det har vi en tidligere avtale om.

Roy Arne sender en henvendelse.

Sak 23/23 Bruk av forklær ved kjøkkentjeneste

Inger kom med forslag om møte med de frivillige på kjøkkenet om bruk av forklær.

(Graham vil også møte og prate om kassa).

Sak 24/23 Hjertestarter

På apoteket finnes hjertestarter, som kan brukes i vår åpningstid. Vi har ikke!

Tenkt tilfelle: Hvis det er bruk for hjertestarter i utleietid?

Graham undersøker hvor mye en hjertestarter koster.

Sak 25/23 Navneendring

Styret vedtok at Eldrebølgen forblir navnet.

Sak 26/23 Eventuelt

Dato for møte med de frivillige er foreslått torsdag 27/4 kl. 1800. Styret skal også møte. Det blir servert pizza og brus.

Neste styremøte 2/5

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 6. mars 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen forfall

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 12/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 13/23 Økonomi

Graham orienterte. 17 annonsører i programmet har pr. d.d. betalt, 7 har ikke betalt.

Graham har satt opp budsjettforslag over turen til Årnes, som sendes til kommunen. Håper å få dekket kr. 11 000.

Søknad om støtte til «Harrytur» vil også bli sendt.

Sak14/23 Års protokoll, godkjenning

Inger kom med et par rettinger. De er gjort.

Sak 15/23 Driftsinstruks

Vi fortsetter med de samme oppgavene som vi hadde forrige år.

Sak 16/23 Justering av prisene i kaféen

Forslag fra styret: Kaffe økes til kr. 20 og smørbrød økes til kr. 30.

Prisene gjelder etter påske.

Sak 17/23 Navneendring

Denne utsettes inntil videre.

Sak 18/23 Underholdning på sommerfesten

Styret godtok Roy Arnes forslag om at Terje m/medhjelpere spiller på sommerfesten.

Sak 19/23 Eventuelt

Moteoppvisning Linnea 22. mars.

Det trengs noen frivillige og Inger bestiller 2 kringler fra Coop. Kari, Marit og Hellen stiller.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte 11/4-23


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 6. FEBRUAR 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 6/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 7/23 Økonomi

Graham orienterte. Vi har et underskudd på ca. 60 000kr. Vi venter en innbetaling for moms og den vil dekke underskuddet.

Pr. 6/2 har 161 medlemmer betalt kontingenten.

Sak 8/23 Siste justering før årsmøtet

Et par justeringer på årsmeldinga. Graham orienterte om årsregnskapet.

Det bestilles kringle til møtet.

Sak 9/23 Øker vi støtten til Menigheten?

Papiret til Menighetsbladet har blitt veldig dyrt og Eldrebølgen har derfor fått en forespørsel om vi kan øke støtten. Menighetsbladet mener de kan få inn ca. kr. 17 000 for den plassen vi har i bladet.

Styret er enige om at vi øker støtten med kr. 2 000. Den nye årlige støtten blir nå på kr. 4 000.

Sak 10/23 Annullering/flytting av turen til Sandefjord (25/5)

Pensjonistforbundet har tur til Kiel og det kolliderer med vår Sandefjordtur.

Ny tur til Sandefjord blir flyttet til 7/9-23.

Sak 11/23 Eventuelt

Distribuering av programmet vårt. Noen steder mangler og styret melder seg for å dele ut resten.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte 6/3-23


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 9.JANUAR 2023

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 1/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 2/23 Økonomi

Graham orienterte. Vi har et underskudd på ca. 20 000 kr. Grasrotandelen er på 70 000 kr og vårt totale loddsalg er på hele 103 000 kr. Vi har hatt utgifter til gevinster på ca. 10 000 kr.

Sak 3/23 Programmet

Vi har i år noen flere annonsører enn sist. Det er nå klart og går i trykken.

Håndballjentene tar seg av utdeling.

Sak 4/23 Årsmøtesaker

Årsberetningen er påbegynt.

Roy Arne ordner innkalling og kontakter valgkomiteen.

Regnskapet er ferdig.

Dugnadstimer kommer etter hvert på mail til meg.

Sak 5/23 Eventuelt

Ingen saker

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte 6/2-23


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 5.DESEMBER 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Forfall:

Marit Ørmen varamedlem

Sak 76/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 77/22 Økonomi

Graham orienterte. Fått beskjed om at ny husleie egentlig vil øke med 7,5 % fra 1/1-23, men eierne vil kreve oss for bare 5 %. De resterende 2,5% vil de dekke selv.

Har fått 8.500 kr til den tradisjonelle julefesten fra kommunen.

Kjøkkensalg ligger over det budsjetterte. 2 nye PCer og 1 skriver er innkjøpt.

Det vanlige loddsalget har solgt lodd for kr. 55. 000.

Sak 78/22 Julefesten 2022

Det er 53 påmeldte og det serveres juletallerken fra Råde Vertshus. Til dessert er det riskrem. Det vil senere bli servert kaffe/bløtkake.

Graham og Roy Arne ordner m/innkjøp av drikke, kaffe, fløte og servietter.

Styret møter kl. 10 00 på Bøndenes Hus for dekking.

Sak 79/22 Festen for de frivillige

Kalkun er bestilt hos Råde Selskapsmat. Til dessert blir det karamellpudding og kaffe. Litt sjokolade vil det også bli.

Styret møter kl. 1630 for dekking.

Sak 80/22 Programmet

Roy Arne tar et møte m/Ragnhild og Inger tirsdag 6/12.

Vi har fått 9 nye annonsører og må dermed utvide til 8 sider. Roy Arne tar kontakt med Eigill Tangen.

Sak 81/22 Justering av deltakerpriser og medlemskontingent

Forslag: Medlemskontingenten økes m/100 kr, fra 200 til 300 kr.

Sommerfestens deltakerpris økes til kr. 250, mens julefesten økes til kr. 300.

Vil gjelde fra 2023.

Sak 82/22 Nytt høyttaleranlegg

Graham orienterte. Foreslått anlegg vill komme på ca. k. 40 000. Han har også vært innom butikken og fått et bedre tilbud til bare kr. 20 000. I denne prisen blir det ingen montering, det er bare å sette i kontakten. Nytt anlegg ble enstemmig vedtatt.

Sak 83/22 Eventuelt

Ragnhild lurte på hvem som eier bygget hvor Eldrebølgen holder til. Det heter: Mosseveien 10 Eiendom og eierne er brødr. Morud, Thomas og Henrik. Hun lurte på dette fordi det er dårlig stelt utenfor.

Trekningsdagen, 8/12, starter kl. 1800. Det skal severes kaffe og julekake. Noen fra styret møter kl. 17 for forberedelse.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 9/1-23ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 7. NOVEMBER 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Forfall:

Marit Ørmen varamedlem

Sak 65/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 66/22 Økonomi

Graham orienterte. Husleie er mottatt, også støtte på 37 500 kr.

Medlemskontingenten ligger noe under budsjett.

Moteoppvisningen ga et overskudd på ca. 6 200 kr.

Sak 67/22 Julefesten 2022

Tas opp på styremøte 5/12. Inger bestiller kaker - 3 marsipan + 2 bløtkaker.

Sak 68/22 Festen for de frivillige (15/12)

Roy Arne bestiller kalkun hos Råde Selskapsmat.

Sak 69/22 Referat fra leders møte m/Høyres kommunestyregruppe

Han opplyste gruppa bl.a. om manglende midler fra kommunen. Noen visste ikke engang om oss.

Sak 70/22 Sponsing av kommende «Harrytur»

Eldrebølgen sponser turen med kr. 100 pr. pers.

Sak 71/22 Ev. justering av prisene i kaféen

Inger foreslår økning av prisene for: Karbonadesmørbrød til kr. 40,- - før 35

Vaffel til « 20,- - før 15

Ser an på nyåret om andre ting skal økes.

Sak 72/22 Innkjøp av nye PCer

Kontorets PC har streiket noe i det siste og har vært til reparasjon, men Elkjøps «reparasjonsavdeling» mener den ikke er noe å satse på videre. Kasserers PC er også ustabil, også hans skriver.

Styret sier seg enig i at nye PCer kjøpes.

Sak 73/22 Innkjøp av nytt høyttaleranlegg

Denne saken utsettes til årsmøtet. Dette vil koste ca. kr. 35 000.

Sak 74/22 Program for 2023

Leder la frem nye annonsører og noen fra styret går og spør om de vil være med.

Sak 75/22 Eventuelt

Hellen kom med forslag om å servere øl til julefesten. Forslaget ble ikke godtatt.

Det blir servert lettøl som før.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 5/12-22


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 11. OKTOBER 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Forfall:

Hellen Bjørnli

Sak 55/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen merknader til referatet. Referatet godkjent.

Sak 56/22 Økonomi

Graham orientert om økonomien. Vi har fått 37.500,- kroner fra kommunen

som en ekstrastøtte. Fortsatt ikke fått penger til husleie.

Han redegjorde også for omsettingen på kjøkken og loddsalg hittil i år.

Salg på kjøkken er stort sett som budsjetterte, loddsalget går bra.

Øking av prisene i kafeen ble diskutert. Det var enighet om at en prisjustering

bør skje fra 1. januar neste år. F.eks kan pris på vafler heves til kr. 20,- og

karbonadesmørbrød til kr. 40,-. Tenker over dette, og tar det opp til behandling på neste styremøte.

Sak 57/22 Orientering fra møtet med kommunen

Roy Arne orientert fra møtet som vi hadde med kommunen. Fra kommunen stilte Kirsten Phil og Marianne Mikkelsen, fra Eldrebølgen; Roy Arne Olsen og Inger Øby.

Her ble det opplyst at vi vill få kr. 37.500,- som en ekstra tildeling, vi skulle

også fåkr. 8000,- fra «Minge-fondet».

Ellers ble det diskutert hva vi i fellesskap kan gjøre for eldre, enslige i

Kommunen.

Sak 58/22 Orientering fra møtet med Marianne Mikkelsen 10. oktober

Marianne Mikkelsen hadde innkalt til et møte i Blomsterenga i kommunen hvor emnet var «Eldre og frivillige i Råde kommune. Der var diverse

foreninger og lag invitert, fra Eldrebølgen møtte Roy Arne.

Her hadde det blitt diskutert hva som kan gjøres for å forebygge ensomhet hos hjemmeboende i kommunen. Kan foreningene samarbeide om tiltak?

Det bør lages en bedre oversikt over alle foreninger og tiltak med hvem

som er kontaktperson. Dette bør kommunen arbeide videre med.

Sak 59/22 Markedsdag 15. oktober

I forbindelse med markedsdagen gjør vi ikke noe ekstra, vi har vanlig

servering. Kari stiller som ekstrahjelp på kjøkkenet.

Sak 60/22 Moteoppvisning 20. oktober.

Vi kjøper kringle og ordner med kaffe. Roy Arne, Ragnhild og Kari stiller som

hjelpere på kjøkkenet. Roy Arne bestiller kringler.

Sak 61/22 Julebasaren

Julebasaren starter opp 28. oktober.

Roy Arne lager en oversikt over forretninger og bedrifter som kan være aktuelle bidragsytere til basaren. Styret hjelper til med å fordele disse.

Hovedgivinst blir også i år gavekort på kr. 4000,-. Det ble foreslått å kjøpe

Universalgavekort. Graham undersøker dette.

Sak 62/22 Julefesten

Julefesten holdes på Bøndernes Hus 9. desember.

Bøndernes Hus er bestilt og serveringshjelp er også bestilt.

Vi bestiller julemat fra Råde Vertshus.

Roy Arne kontakter Lundeby gartneri for å spørre om blomster.

Marit sjekker litt angående forslag til underholdningsbidrag til festen.

Sak 63/22 Neste års program

Programkomiteen skal ta hovedarbeidet med programmet.

Musikkunderholdning fordeles jevnt over hele året. Vi må også ha noen

kulturelle innslag: Ingar Båtvik og Eigill Tangen stiller opp. Det må også

undersøkes flere alternativer. Det ble foreslått bildeserier fra DNT Vansjø

og andre.

Alle våre annonsører har vært trofaste i alle år, men vi må tenke på å få med

flere nye. Roy Arne gjør ferdig en liste over aktuelle annonsører. Denne fordeles blant oss ang. forespørsler.

Sak 64/22 Eventuelt

Graham orienerte om den tradisjonelle turen til Årnes og Nesrevyen til våren.

Vi bestiller 40 billetter til revyen den 30. mars.

Inger Øby, referent.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 5. SEPTEMBER 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen          leder

Graham Nelson          kasserer

Hellen Bjørnli             sekretær

Inger Øby                   styremedlem

Ragnhild Bylterud      styremedlem

Kari Brattås                 varamedlem

Marit Ørmen               varamedlem

Sak 49/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 50/22 Økonomi

Graham orienterte om bl. Vipps og diverse bankgebyrer.

Fortsatt ikke fått penger fra kommunen, så nå må det overføres penger fra sparekonto.

Kontingenten stemmer.

Sak 51/22 MØTE M/KOMMUNEN

Roy Arne tar kontakt med Cathrine Retvedt som igjen tar kontakt med Lene Utne angående økonomi og søknad om støtte. Disse kan finne en dato som passer.

Roy Arne, Graham og Inger møter.

Sak 52/22 MARKEDSDAG 10. SEPTEMBER

Inger og Kari melder seg til kjøkkentjeneste. Det vil bli servert rømmegrøt.

Sak 53/22 REFERAT FRA BØLGENS MØTE M/MARIANNE MIKKELSEN

Hun er ansvarlig for aktiviteter for enslige eldre hjemmeboende.

Møtet ble referert.

Sak 54/22 EVENTUELT

1. oktober er Eldres Dag. Dette blir markert på Bøndenes Hus med underholdning, snitter og kake. Spørsmålet er om vi skal holde stengt denne dagen?

Styret bestemte at vi holder åpent som vanlig.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 3/10-22


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 1. AUGUST 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen           leder

Graham Nelson           kasserer

Hellen Bjørnli              sekretær

Inger Øby                    styremedlem

Ragnhild Bylterud       styremedlem

Kari Brattås                  varamedlem

Marit Ørmen                varamedlem

Sak 43/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer. Inger savner oppfølging av tidligere saker.                                                                    a ) Plakaten                                                                                                                                                        b ) Møte med Marianne Mikkelsen: (Gjelder aktiviteter for hjemmeboende). Leder svarte på oppfølgingsspørsmålene.

Sak 44/22 Økonomi

Graham orienterte. Fortsatt ikke fått penger fra kommunen.

Sommerfesten ga et lite overskudd, men da er ikke drikkevarene trukket fra. Det skal sendes søknad til kommunen om tilskudd til festen.

Sak 45/22 FASTSETTE NY DATO FOR VASK AV SKUFFER OG SKAP.

Datoen blir 8/8 kl. 0900. 2 frivillige har meldt seg og noen fra styret møter også.

Sak 46/22 «STATUS» ETTER SOMMERFESTEN OG SOMMERMARKEDET

Sommerfesten mener vi var vellykket. Det ble bare gitt positive tilbake-meldinger vedr. underholdningen.

Sommermarkedet var også vellykket med åpent på Bølgen. Rømmegrøt var populært.

Sak 47/22 SØPPELHÅNDTERING I FREMTIDEN

Roy Arne ordner med 2 søppeldunker for kjøkken, 1 for plast og 1 for restavfall. Den store, som står fra før, skal brukes til papp/papir.

Sak 48/22 EVENTUELT

Inger foreslår en quizdag. Dette tas til etterretning.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 5/9-22


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 8. JUNI 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 35/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 36/22 Økonomi

Graham orienterte. Fortsatt ikke fått penger fra kommunen.

30.100 er kommet inn på kontingenter.

Sak 37/22 Sommermarked 11. juni

Kari stiller som ekstrahjelp på kjøkkenet. Det vil bli servert rømmegrøt.

Sak 38/22 Invitasjon fra Marianne Mikkelsen Holm, prosjektleder «Friskliv/kulturvert»

Invitasjonen gjelder innbydelse til samarbeid om aktiviteter for hjemmeboende eldre. Vi foreslår at de eldre kan tas med på Bølgen. Roy Arne tar kontakt og avtaler et møte. Graham og Inger stiller sammen med Roy Arne.

Sak 39/22 Programmet

Hva gjør vi videre? Flere forslag ble drøftet. Hvordan kunngjøre programmet?

Foreløpig gjør vi som tidligere. Hva med flere annonser? Det må det jobbes hardt med, for å få til.

Sak 40/22 Plakaten vår

Den ble godkjent.

Sak 41/22 Sommerfesten 17. juni

Det er pr. 8/6 47 påmeldte. Enighet om at det blir den store salen.

Styret deler på oppgavene med handling og tigging av gevinster, og møter på Bøndenes Hus kl. 10 00 for borddekking.

Sak 42/22 Eventuelt

Søppelkasser. Vi har en for papp/papir, men den fylles med bl.a. matavfall.

Inger foreslår en større boks for restavfall. Det skal forsøkes m/2 søppelbøtter på kjøkkenet, en for papir og en for restavfall, for bedre sortering.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 1/8-22


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 2. MAI 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 27/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 28/22 Økonomi

Graham orienterte. Det har vært litt problemer med momsen. Dermed ble det et

straffegebyr på til sammen kr. 5 500.

På våre medlemsturer og arrangementer har det til nå har det vært et underskudd

på 24.600kr.

Sak 29/22 Orientering om kasserers oppgave ang. føring av medlemsregisteret og fakturering

Leder og kasserer samarbeider om medlemsregisteret. Kasserer skriver fakturaer.

Dette korrigeres i Driftsinstruksen.

Sak 30/22 Orientering om møtet med matkjørerne

Roy Arne orienterte. En ny matkjører er kommet til. Virket som et positivt møte.

Sak 31/22 Sommerfesten 17. juni

Ekteparet Gorseth fra Våler har påtatt seg musikkdelen/underholdningen.. Det ble foreslått koldtbord eller snitter. Styret gikk inn for snitter. Mindre rydding.

Sak 32/22 Ny gatebukk

Eigill Tangen har kommet med et nytt utkast hvor styret gjorde et par rettelser.

Sak 33/22 Orientering om nytt kjøleskap

Dette er bestilt og betalt.

Sak 34/22 Eventuelt

Roy Arne har hatt kontakt m/Lene Utne vedr. tilskudd.

Styret vedtok å sende søknad om underskudd av turer og dette må egentlig gjøres

på forhånd, noe vi synes er veldig vanskelig. Vi vet jo ikke på forhånd hvor mye underskuddet blir.

Hellen Bjørnli, ref.

Neste styremøte blir 7/6-22


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 4. APRIL 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem - ikke møtt

Marit Ørmen varamedlem

Sak 21/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 22/22 Økonomi

Graham orienterte. Etter forholdene er økonomien ganske bra.

Til hans PC overføres medlemsregisteret og fakturaprogrammet. Da slipper vi

dobbelt bokholderi. Han og Roy Arne har blitt enige om oppgradering uten styrets samtykke.

Sak 23/22 Annonsering i Menighetsbladet

Roy Arne orienterte fra en samtale og en e-post han hadde hatt. Med plassen Eldrebølgen har i bladet vil de kunne få inn ca. kr. 16 000. Vi har i mange år gitt en gave på kr. 2 000.

Inger mener det skal være en muntlig avtale om at vi skulle få den gratis. Graham mener også det samme.

Sak 24/22 Plakaten (bukken) vår

Denne bør nå fornyes. Bløtkake tas bort + søndagsmiddag. Grøt på lørdag skal også bort. Varm mat på fredag skal inn. Alle er velkommen skal lenger opp på plakaten.

Sak 25/22 Forslag på underholder på sommerfesten

Marit foreslår ekteparet Gorseth fra Våler. De spiller/synger og forteller vitser.

Roy Arne tar kontakt.

Kai Robert er også et forslag.

Sak 26/22 Forslag til fornying av lydanlegget vårt

Graham orienterte. Foreløpig pris er ca. kr. 20 000 - 25 000. Må undersøke om dette må tas opp på årsmøte.

Sak 27/22 Eventuelt

a) Bingo? Forholder oss foreløpig til Eventuelt pkt. C fra styremøte 7/3.

b) Gjelder søknaden til kommunen om støtte. Har fortsatt ikke hørt noe. Roy Arne tar kontakt enda en gang.

Neste styremøte: Mandag 2. mai

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 7. MARS 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Ragnhild Bylterud styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 13/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Sak 12/22 første linje rettes til: 2 av våre frivillige fyller 80 år, ikke 90.

Sak 14/22 Økonomi

Graham orienterte. Regningene strømmer på og inntektene uteblir.

Sak 15/22 Manglende reaksjon fra kommunen etter møtet 26. januar

Fortsatt ingen kommentarer. Ordfører svarer heller ikke.

Sak 16/22 Årsmøtereferatet

Protokollen må rettes med antall medlemmer som møtte. 9 + styret = 16.

Åsne og Bjørg må undertegne på nytt.

Sak 17/22 Driftsinstruks (fordeling av arbeidsoppgaver innenfor styret)

Roy Arne skriver ny etter styremøte 7/3.

Sak 18/22 Sjåførsituasjonen, begge fraksjoner

Møte med matkjørerne. Snakket med noen av dem på festen om at et slikt møte var nødvendig, bl.a. for å skaffe en koordinator.

Sak 19/22 Utvendig vindusvask

Astrid Halvorsen vasket innvendig 3. mars. Det bør pusses utvendig i løpet av mars/april.

Sak 20/22 Eventuelt

a) Moteoppvisning ved Linnea. 3 fra styret møter.

b) Hovedrengjøring - frivillige påtar seg vask på kjøkken av skuffer og skap mandag                                  4. juli kl. 0900. Handyjentene skal spørres om de kan ta innvendig vask mandag 11. juli.                      c) Inger kom med et spørsmål om de mange enslige som ikke kommer seg ut.                                            Hvordan skal vi få det til?  Graham sier vi kan låne bussen, når den er ledig mellom tur og retur, dvs. mellom 100-1400. Hva med en bingodag?

d) Turen til Årnes. Det er bestilt 50 billetter. Påmeldte pr. 7/3 er 31. Frist for inn- melding er fredag 11/3. Bussen går ikke til Saltnes.

Neste styremøte: Mandag 4. april

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 7. FEBRUAR 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Forfall:

Jens Gillebo styremedlem

Marit Ørmen varamedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 8/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer

Sak 9/22 Referat fra møte med kommunen 26. januar 2022

Fra Bølgen møtte Roy Arne, Graham og Hellen. Det gjaldt bl.a. tilskudd til turer ogsammenkomster.

Roy Arne henviste til søknad om tilskudd på ca. kr. 24 000, som var mat og skyss til Harrytur.

Kommunen hadde forslag om at vi skulle søke i forkant, men vi synes det passer best å søke i etterkant.

Det ble også etterlyst at ordfører på et møte for ca. 2 år siden ville skrive om Eldrebølgen i Råbarsk. Dette har ennå ikke skjedd. Cathrine Rettvedt ville ta det opp med ordfører igjen.

Sak 10/22 Årsmøtesaker

Årsrapporten ble opplest og det ble noen rettinger.

Roy Arne forespør følgende om å være i valgkomiteen: Jens Gillebo (går ut av styret og er automatisk med), Hans Kr. Wæraas og Thor Marthinussen.

Sak 11/22 Distribuering av Eldrebølgens program

Noen av våre medlemmer tar på seg jobben med fordeling av programmet.

Sak 12/22 Eventuelt

2 av våre frivillige fyller 90 år og de får blomster/gavekort på kr. 300. Noen medlemmer fyller 95 år og får blomster for ca. kr. 200.

Roy Arne har rettet opp åpningstidene våre i Menighetsbladet.

Graham orienterte om Seniorkabareten på Årnes 7. april. Det er bestilt 50 billetter.

Neste styremøte 7/3-2022

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 17. JANUAR 2022

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Jens Gillebo styremedlem

Inger Øby styremedlem

Hellen Bjørnli sekretær

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 1/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer

Sak 2/22 Økonomi

Roy Arne har sendt søknad til kommunen om tilskudd til bl.a. underskudd v/julefesten og bussturen til Sverige, til sammen kr. 23.000.

Graham orienterte om et lite overskudd, tross stengt kafe. Overskuddet skyldtes bl.a. tilskudd fra kommunen.

Det ble et underskudd for turer/arrangementer på til sammen kr. 18.000.

Utleiedelen har blitt en del mindre enn planlagt. Dette pga. korona.

Kortsiktig gjeld er pr. 31/12-21 kr. 1.600

Sak 3/22 Forberedelser til årsmøtet

Valgkomiteen kontaktes, årsrapport skrives, årsregnskap, revisjon og annonsering.

Sak 4/22 Møte med kommunen

Møtet 12/1 måtte flyttes til 26/1. Graham og leder møter.

Følgende tas opp:

Få orden i godtgjøring av kilometergodtgjørelse til sjåførene. Bølgen SKAL ikke betale dette.

Vi vil ha en grense for hvor mye vi kan søke om utenom det faste årlige beløpet som er på kr. 100.000.

Spesifisering om når vi kan søke om disse midlene. (I forkant eller etterkant av turer og arrangementer). Gjeldende avtale sier i forkant. Vi vil gjerne søke i etterkant.

Råbarsk. På et møte for en stund siden ble vi lovet en omtale av Bølgen, men det har ennå ikke skjedd.

Sak 5/22 Samling med de frivillige

Forslag fra Graham om vi kan dele arrangementet. En del for sjåførene og en for de frivillige. Dette ble godtatt og samlingen for sjåførene blir onsdag 2/2 og de frivillige blir torsdag 3/2. Det vil bli servert kalkun, kringle og kaffe.

Sak 6/22 Programmet 2022 og distribusjon

Programmet er klart og ligger til trykking hos Eigill Tangen. Vi har brukt jentehåndballlaget som har hatt jobben med utdeling. Nå er de så få at de ikke kan påta seg oppgaven.

Roy Arne undersøker med Posten hvor mye de skal ha.

Sak 7/22 Eventuelt

Det kom inn kr. 6.600 fra Torbjørn Dahls bortgang.

Roy Arne har takket for pengegaven.

Neste styremøte 7/2-2022

Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 29. NOVEMBER 2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Jens Gillebo styremedlem - ikke møtt

Hellen Bjørnli sekretær

Inger Øby styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 73/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer

Sak 74/21 Samarbeidsmøte med kommunen

Roy Arne har avtale med Cathrine Retvedt l2/1-22 kl. 1400 på Rådhuset. Graham stiller også.

Sak 75/21 Distribusjon av programmet vårt for 2022

Menigheten utgir i år fellesnummer for desember-februar. Det vil si at vi ikke får distribuert programmet vårt før i februar, altså en måned senere enn normalt.

Håndballjentene i Råde får kr. 3 000 for jobben.

Roy Arne vil kontakte leder for distribusjonen om de gjør det for samme pris.

Sak 76/21 Annonsører til programmet 2022

Alle våre annonsører har vært trofaste i «alle» år. Vi kontakter dem igjen. Vi skal også prøve et par nye. Fordeling blant oss ang. forespørsler.

Sak 77/21 Julefesten

Noen fra styret møter på Bøndenes Hus kl. 1200 for forberedelser. Graham foreslår småbord. Antall påmeldte er 59.

Råde Vertshus leverer maten (julemat + riskrem).

Roy Arne tar kontakt med Andersens gartneri for blomster.

Sak 78/21 Eventuelt

a)  Julefest for frivillige blir 16/12 hvor det vil bli servert middag og kaffe m/kringle.)

     Graham står for kjøkkenhjelp.

b) Trekning av julebasaren starter 9/12 kl. 1700. Inger og Hellen møter kl. 1600 for å smøre julekake.)

c)  Kontingenten for neste år har blitt til kr. 250 i Menighetsbladet. Dette er ikke riktig, den er på kr. 200       og betalingsfrist er 31. januar 2022. Bruker en blanketten som ligger i programmet, så må en huske       å huke av for kvittering i nettbanken når en betaler.

d)  Neste års julefest blir 9. desember 2022. Vår julefest kolliderer med julekonsert i kirken.

e)  Uteglemmelse av invitasjonen til julefesten til rådmann og ordfører, samt tilsatte på Dagenheten.             Graham tar seg av de på Dagenheten.

     Neste styremøte: 17/1-22

     Hellen Bjørnli, ref.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 1. NOVEMBER 2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen          leder

Graham Nelson          kasserer

Hellen Bjørnli             sekretær

Inger Øby                  Styremedlem

Kari Brattås                Varamedlem

Marit Ørmen              Varamedlem

Forfall:

Jens Gillebo              Styremedlem

Sak 67/21 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Referat godkjent.

Sak 68/21 ØKONOMI

Graham orienterte.

Båthusrevyen ga.                750kr i overskudd

Roseslottet ga.                     150kr i overskudd

Høstfesten ga.                      2000kr i overskudd

Loddsalg fra Linnea ga.       6330kr - brutto

Medlemsturer ga rundt.       1000kr

Pr. d.d. er økonomien god.

Sak 69/21 OPPUSSING/OPPGRADERING AV BL.A. SANITÆRROMMET

Graham orienterte.

Han har vært i møte med eier som sier de tar på seg ansvaret for ny vask m.m. Malingen tar vi selv.

Sak 70/21 JUSTERING AV KANTINEPRISER

Det har kommet klage på at middagsprisen på lapskaus og dessert er noe dyr.

Styret har da vedtatt nye priser:

Middag med poteter koster kr. 70

Gryterett/lapskaus koster kr. 55 og dessert skal koste kr. 20

Sak 71/21 JULEBASAREN

Denne starter fredag 5. november.

Roy Arne har laget ark som skal deles ut hos bidragsyterne. Styret hjelper til med å dele ut.

Årets hovedgevinst blir et universalgavekort på kr. 4 000.

Sak 72/21 ORIENTERING FRA RÅDE HANDELSSTAND                                                                              a)    Deres årsmøte avholdes 9/11. Ingen representanter fra Bølgen møter.                                                    b)    Har fått invitasjon om å være med på markedsdagen 20/11. Graham undersøker med DNT om å      låne vaffelstekeren. Pølser skal vi også ha (Inger stiller med pølser).

Rømmegrøt skal også serveres, men da fra våre lokaler. Håper på noen som ikke er medlemmer og som vi kan «kapre» som nye og kanskje også som frivillige på kjøkkenet.

Sak 73/21 DEN TRADISJONELLE TUREN TIL ÅRNES OG NESREVYEN I APRIL 2022

Graham orienterte.

Sak 74/21 EVENTUELT                                                                                                                                    a)  Roy Arne orienterte om programmet vårt i Råde Menighetsblad. Det har blitt litt feil vedr.                            våre åpningstider.                                                                                                                                     b)  Det har vært spørsmål om det skal avholdes julebord for Eldrebølgen i år. JO DA, det blir julebord            fredag 3. desember. Roy Arne tar kontakt med Råde Vertshus for mat.                                                     c)  Inger kom med spørsmål om Graham fortsetter som kasserer. Valgkomiteen har ikke gjort noen flere        forsøk på å finne en ny.

Neste styremøte 29/11

Hellen Bjørnli ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 11. oktober 2021

Til stede:

Roy Arne Olsen     Leder

Jens Gillebo,         Nestleder

Graham Nelson    Kasserer

Inger Øby             Styremedlem

Kari Brattås           Varamedlem

Marit Ørmen         Varamedlem

Forfall:

Hellen Bjørnli       Sekretær

Sak 59/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 13. sept. 2021

Det fremkom ingen bemerkninger til referatet. Referatet godkjent.

Sak 60/21 Økonomi

Kassereren orienterte om den økonomiske status. Når det gjelder regnskapet for turen til Roseslottet så er det ikke ferdig, mangler en faktura. Regnskapet for Høstfesten er heller ikke ferdig pga av at ikke alle fakturaer er kommet. Vi har pr. d.d. 155.442 kroner på driftskonto og 250.040 på sparekonto. Leder skal ha møte med en representant fra kommunen hvor vi vil legge fram søknad om støtte til arrangementer og få skjema for km.godtgjørelse.

Sak 61/21 Orientering om innlegget i Menighetsbladet.

Roy Arne har vært i kontakt med Menighetsbladet ang. vårt innlegg hvor vi ønsker å komme i kontakt med frivillige som kan tenke seg å hjelpe oss i vårt frivillige arbeide på kafeen og som sjåfør. Dette innlegget kommer i neste nr. av Menighetsbladet.

Sak 62/21 Moteoppvisningen, oktober

Linnea skal ha en moteoppvisning 20. oktober. I år vil det bare bli en oppvisning. De regner med at det ikke skal selges fler enn 55 billetter til oppvisningen. Vi kjøper kringle, koker kaffe og dekker bord. Kari og Inger hjelper til på kjøkkenet. Roy Arne bestiller kringle.

Sak 63/21 «Kræsj» i programoppsettet

Ifølge programmet skulle Eigill Tangen hatt et foredrag fredag 8. oktober. Han møtte ikke opp, han hadde heller ikke gitt oss noen informasjon om hvorfor han ikke kom. Dette er kjedelig for de som hadde møtt opp for å høre på han. For ettertiden bør nok evt. aktører kontaktes dagen før, slik at vi unngår slike hendelser.

Sak 64/21 Høstens øvrige program

Den 22. oktober får vi besøk av Øystein Kjærnes fra DNT Vansjø som vil orienterer om deres arbeid lokalt for å fremme friluftslivet.

Når det gjelder tenning av julegranen så vil Roy Arne ta kontakt med Per Willy for å høre om han ville påta seg denne oppgaven også i år. De øvrige programpostene vil gå som oppsatt i vårt program.

Sak 65/21 Neste års program

Vi har en høsttur på beddingen fra før av til Røros. Programmet for denne ble klargjort før pandemien. Samarbeid med Pensjonistforbundet. Strømstadturene går som planlagt.

Når det gjelder turer/dagsturer til våren så vil Roy Arne se på dette. Bl.a. gå gjennom turforslag fra Interbuss m.v. for å få noen ideer.

Sak 66/21 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under denne post.

Neste styremøte: Mandag 1. november.

Inger Øby, referent.


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 13. september 2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen    Leder.                                                                                                                    Graham Nelson    Kasserer                                                                                                                Inger Øby             Styremedlem                                                                                                          Kari Brattås           Varamedlem                                                                                                          Marit Ørmen         Varamedlem

Forfall: 

 Hellen Bjørnli      Sekretær                                                                                                              Jens Gillebo        Styremedlem

Sak 54/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Graham hadde bemerkninger til sak 51/21 kasserervervet. Han hadde presiserte han var villing til å fortsette inntil ny kasserer var på plass, dog ikke lengere enn frem til årsskiftet 21/22. - Ellers ingen bemerkninger til referatet.

Sak 55/21 Økonomi

Kasserer orienterte. Vi har nå fått husleie fra kommunen for hele året 2021 + koronastøtte, tilsammen kr. 125.000,-. Vi har også fått 25.000 kroner fra Norsk Tipping i grasrotandel. Pr. d.d. har vi nå 350.000 kr på brukskonto.

Sak 56/21 Nye åpningstider fra oktober

På forrige styremøtet bestemte å utvide åpningstidene med en dag til 3 dager i uka. Det har i ettertid vært diskutert om vi burde bytte onsdag med tirsdag. Det ble nå bestemt at onsdag byttes med tirsdag. Det vil si at vi fra 1. oktober har åpent, tirsdag, fredag og lørdag.

Sak 57/21 Planlegging av festen

Det er pr. dd. påmeldt 49 deltakere til festen. Påmeldingsfrist er satt til 13.9.

Festen blir på Bøndernes Hus, lille sal. Arbeidsoppgave ble fordelt mellom styrets medlemmer.

Sak 58/21 Eventuelt

  • Graham opplyste at vi får en ny sjåfør.
  • Inger etterlyst om det er noe nytt ang. arbeide med å få på plass en ny kasserer. Det ser ikke ut som det har skjedd noe i denne saken. Roy Arne tar kontakt med valgkomiteen for å høre om de har noen forslag. Det er viktig at valgkomite og styret jobber videre med å få løst denne saken.

Neste styremøte: mandag 11. oktober.

Inger Øby, referentELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 14/7-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem (forfall)

Inger Øby styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Marit Ørmen varamedlem

Sak 39/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat godkjent.

Sak 40/21 Regnskapet

Graham orienterte.

Det har vært avholdt møte, 5/7, med John Edvard Haugesten vedr. regnskapet.
Det er ikke gjort feil i regnskapet, men det ble referert et par justeringer av poster. Haugesten hadde kontakt med revisor Kari Frimo underveis i møtet, for orientering.

Sak 41/21 Fastsettelse av ekstraordinært årsmøte

Vedr. offentliggjøring er dette lagt ut fredag 16/7. Datoen blir 4. august.

Sak 42/21 Konstituering

Fordeling av verv.

Roy Arne gikk i gjennom Driftsinstruks for styret. Det ble noen rettinger.

Sak 43/21 Turene

Roseslottet og Skimuseet er fastsatt til 9/9. Påmelding er lagt ut.

Forslag om tur til Båthusrevyen er foreslått. Roy Arne finner en dato.

Sak 44/21 Festen 16. september

Roy Arne foreslo TRUBADURENE som underholdning og det er snakk om snitter fra Snittefabrikken. Servering er under kontroll.

Sak 45/21 «Støtte» fra kommunen

Pr. dags dato enda ikke mottatt husleie for 1. halvår -21, heller ikke koronastøtten»,

Pga. ferieavvikling har vi ikke fått samarbeidet/søkt om støtte til turer og arrangementer.

Sak 46/21 Eventuelt

· Åpningstider

Ut august holder vi fortsatt åpent onsdag og fredag.

· Ny åpningstid

Hva med ny åpningstid fra september fra 1130 - 1500. Skal også prøve 3 dager i uka. (Sliter litt med å få nok frivillige til å jobbe. Hva m/annonsering i Menighetsbladet?)

· Vedrørende handling på PRIX. Heretter skal ikke Eldrebølgen oppgis. Det opplyses om kundenr.

Neste styremøte: 23/8

Hellen Bjørnli (ref.)

ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 7/6-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Hans Kr. Wæraas styremedlem

Sak 34/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat godkjent.

Sak 35/21 Årsmøte

Årsmøte berammes til 28/6 kl. 1800 og annonseres i avisene og på vår hjemmeside.

Sakspapirer blir lagt frem på Bølgen.

Siden vi ikke kan ha for mange medlemmer på årsmøte, må det bli påmelding.

Sak 36/21 Søknad om støtte fra kommunen angående turer og arrangementer

Leder har fått beskjed fra C. Retvedt om at det ikke finnes noe formular vi benytte. Avtalen med kommunen er jo basert på at vi kan/må søke midler.

Tur til Blaafarveværket er foreslått i september.

Roy Arne tar kontakt med Pensjonistforbundet i Råde om samarbeid på tur.

Sak 37/21 Sommerens program

Roy Arne har lagt inn tre spilleoppdrag fordelt på tre «spillemenn». Medlemmene bør ha noe å se frem til i løpet av sommeren.

Sak 38/21 Eventuelt

Graham orienterte om at screening er klare for levering i uke 24.

Han orienterte også om kontakt med Snittefabrikken om smørbrød til en evt. høstfest. Denne er foreslått 16. september.

Graham har klaget til Telenor på bredbåndsavgiften, som er på over kr. 30 000 i året.

Han tok også opp regning fra Movar vedr. renovasjonsavgiften. Det vil bli tatt kontakt med Movar angående større dunker og at avgiften fordeles på fire.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller ved behov

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 20/5-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Hans Kristian Wæraas styremedlem - forfall

Sak 29/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat godkjent.

Sak 30/21 Oppsigelse av avtale med Eneas

Styret er enige om at avtalen sies opp.

Sak 31/21 Gjenåpning av kaféen

Kommuneoverlegen mener vi bør følge de regler som gjelder for vanlig kafédrift.

Vi satser på åpning 3 dager i uka, mandag - onsdag - fredag.

Roy Arne tar kontakt m/Inger for å få vaktlister og håper på åpning onsdag 26/5.

For at de på kjøkkenet skal slippe munnbind, settes det opp et pleksiglass i forkant på disken. (Jens ordner)

Sak 32/21 Avtalen med kommunen

I overensstemmelse med vårt vedtak i forrige styremøte er avtalen underskrevet og levert kommunen.

Vårt krav om å ha med en fagperson i bussen, er godtatt.

Sak 33/21 Eventuelt

a) Søknad om støtte er sendt Sparebank1, men fått negativt svar.                                                                  b) Julebasaren» er åpen fra 26/5 og juni.                                                                                                          c) Ny PC til kasserer er snart aktuelt. Må lades ofte.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 20/4-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Hans Kristian Wæraas styremedlem - ikke møtt

Sak 26/21 Møte med kommunen

3 fra styret og 1 sjåfør møtte. Fra kommunen stilte kommunedirektør Inger Fjeld, ordfører Rene Rafshol og kommunalsjef Cathrine Retvedt.

Kommunedirektøren forventer at det blir undertegnet en samarbeids-avtale.

Altså foreløpig ingen ordning vedr. tilskudd.

Et utkast til avtale fra mars 2020 tatt frem på møtet. Der står det bl.a. at tilskudd til husleie skal være på kr. 100.000. Det ble avtalt på styre-møte at denne avtalen var klar for undertegning med tillegg av tekst under pkt. 2: «i samarbeid med dagsenter».

Det skal også være med en assistent ved kjøring. Sjåføren skal bare kjøre.

Vi kan også søke om arrangementsstøtte ved f.eks. julefesten, sommerfesten og turer.

Sak 27/21 Søknad om støtte

Roy Arne har sendt søknad om støtte på kr. 30.000 til Sparebank1.

Sak 28/21 Graham har mottatt skriv fra eierne om at det er bestilt ny solskjerming. Levering vil bli i løpet av mai.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller ved behov

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 12/4-2021

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem

Hans Kristian Wæraas styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 22/21 Godkjenning av referat 8/3.

Referat godkjent med ny setning om at Brabo skal ha en årlig sum på kr. 2 000, som utbetales i desember.

Sak 23/21 Forberedelse av møtet med kommunen 14/4

Graham, Jens og Roy Arne møter fra styret. Otto Stærk møter som representant for sjåførene.

Roy Arne refererte fra avtalen mellom kommune og Eldrebølgen og noen e-poster fra Cathrine Retvedt.

Sak 24/21 Eventuelt

a)  Graham har vært i kontakt med eierne vedr. reparasjon av persienner. Det har ikke kommen noen            tilbakemelding.

b) Vask og boning. Siden vi holder stengt og det heller ikke er noe utleie, blir dette blir utsatt til åpning.

c) Vedr. server. Avtalen vedr. denne er nå oppsagt.

d) Det har kommet skriv om at Interbuss fortsatt er aktive.

Neste styremøte: Roy Arne innkaller ved behov.

Hellen Bjørnli (ref.)


ELDREBØLGEN I RÅDE

REFERAT FRA STYREMØTE 8/3-202

Tilstede:

Roy Arne Olsen leder

Graham Nelson kasserer

Hellen Bjørnli sekretær

Jens Gillebo styremedlem - forfall

Hans Kristian Wæraas styremedlem

Kari Brattås varamedlem

Sak 16/21 Økonomi

Graham orienterte: Til gode for moms er kr. 43 000, kr. 18 600 innbetalt for kontingent og kr. 3 650 mottatt som privat støtte.

Kr. 5 000 mottatt som støtte fra næringslivet.

Sak 17/2021 Forbindelse/møte med ordfører

Cathrine Retvedt er kontaktet og hun har lovet å ta kontakt med ordfører om at han kontakter Roy Arne for et møte.

Sak 18/21| Godtgjøring til Jan Ove Brabo, ny ansvarlig for hjemmesiden

  Han har bl.a. gjort en del endringer på vår hjemmeside.                                                                        Styret besluttet å gi kr. 2 000 for dette arbeidet.                                                                                            Han skal også ha en årlig sum på kr. 2 000, som utbetales i desember

Sak 19/21 Ny valgkomité

Sedvane har vært at avtroppende styremedlemmer går inn i valgkomitéen og Hans

Kristian går ut av styret og inn som medlem av valgkomitéen.

Sak 20/21 Forlenget stenging av lokalet

Foreløpig ingen åpning, situasjonen er uendret.

Sak 21/21 Eventuelle andre saker

a)  Godkjenning av forrige styremøte

b)  Graham har mottatt brev vedr. revyen på Årnes. Om det blir lettere vedr. pandemien, blir det revy i september. 

Neste styremøte: Roy Arne innkaller v/behov

Hellen Bjørnli (ref.)