ÅRSBERETNING 2017

ÅRSBERETNING 2017

STYRETS SAMMENSETNING

Styret har bestått av følgende personer:

  • Leder Roy Arne Olsen
  • Kasserer Graham Nelson (nestleder)
  • Sekretær Thor Marthinussen
  • Styremedlem Anne Marie Kviserud (daglig leder)
  • Styremedlem Berit Hissingby
  • Varamedlem Rein Lae Solberg
  • Varamedlem Kari Brattås

STYREMØTER

I 2017 er det avholdt 10 styremøter, og behandlet 75 saker. Styremøtene er lagt til første mandag i måneden, og har vært avviklet fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00.

Det har i perioden ikke vært avholdt samarbeidsmøter med Råde kommune. Hensikten slike møter med kommunen er å holde hverandre gjensidig orientert om forhold som berører de eldre i kommunen. At slike møter ikke har vært avholdt, henger sammen med skifte av rådmann i kommunen. Lederen, Roy Arne Olsen har imidlertid vært i direkte kontakt med kommunen i konkrete saker. Dette har ført til at det kommunale tilskuddet til dekning av husleien for Eldrebølgens lokaler har blitt oppjustert. Målsetningen er at Eldrebølgen , også med fremtidige husleiejusteringer, skal få dekket den reelle husleien via kommunalt tilskudd.

Etter en lengre behandling med henvendelser både til gårdeieren og Råde kommune, fikk vi til en forskriftsmessig rømningsvei fra kafeen. Dette er som kjent en vindeltrapp som går opp til taket over det utvidede apoteklokalet. Styret mente at det burde gjøres ytterligere tiltak for å gjøre evakuering fra seniorkaffen ennå sikrere. Med et samarbeid med gårdeier, er det nå montert en dør som går direkte fra kafeen og ut på taket, slik at en eventuell brann i trappeoppgangen ikke vil være noe hinder for en trygg evakuering.

I perioden har det vært avholdt ett samarbeidsmøte med kjøkkenpersonalet/sjåførene og noen fra Eldrebølgens styre. Her drøftet man felles utfordringer både ved driften av kafeen og for sjåførene.

Eldrebølgen hadde stand ved Råde stasjon da Sommertoget stoppet i Råde. Selv om ikke vår stand hadde den helt optimale plassering, hadde vi periodevis godt besøk av publikum

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER
Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres sammen med Menighetsbladet til alle husstander i kommunen. Eldrebølgen har pr i dag 316 medlemmer, og medlemskontingenten for 2018 er kr 150,-. Programmet ligger inne på hjemmesiden www.ebir.no og oppdateres jevnlig.

Anne Marie Kviserud har vært daglig leder av Seniorsenteret, og Roy Arne Olsen har ledet programkomiteen. Disse oppgavene har de utført på en utmerket måte. Det har vært servert søndagsmiddager, en gang på våren og en gang på høsten.
Dagfinn Larsen ledet gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Etter av han gikk bort, har Graham Nelson ivaretatt denne funksjonen. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøringen. Disse sjåførgruppene gjør en flott innsats, og sparer kommunen årlig for betydelige utgifter.

SENIORKAFEEN

I perioden er kassaapparatet på kjøkkenet byttet ut. Videre er det kjøpt inn ny kjøkkenmaskin, og det er montert automatisk vannstoppsystem under benken ved vaske- og oppvaskmaskin. Styret vedtok også å bytte ut oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Det skal vurderes om det skal foretas en større omgjøring av kjøkkenet slik at arbeidsforholdene for de frivillige på kjøkkenet blir bedre. Her må det utarbeides en detaljert plan med kostnadsoverslag. Styret vil undersøke om det er mulig å få noe tilskudd/støtte til et slikt tiltak.

ØKONOMI

Styret har fått oversendt fra Kjell Wold regnskapsrapport og balanserapport annen hver måned. Økonomien har også i 2017 vært under god kontroll med et tilfredsstillende resultat for hele perioden. For øvrig vises det til regnskapet som blir fremlagt på årsmøtet.

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER

17. mars Moteshow ved Linnea Shop
6. juni Sommerfest på Bøndernes Hus
21. september Moteshow ved Linnea Shop
25. oktober Moteshow vedLinnea
10. november Åpning av julebasaren
1. desember Julebord på Bøndernes Hus for Eldrebølgens medlemmer
6. desember Trekning av julebasaren
14. desember Julebord for de frivillige som jobber for Eldrebølgen

TEMADAGER

13. januar Rein Lae Solberg fra aktiviteter i 2016
20 januar Musikk v/Einar Solem
27. januar Ledig talerstol
3. februar Fra Fredagshølet til Isegran v/ Lars Ole Klavestad
10. februar "NAF" orienterer
3. mars Ledig talerstol
17. mars Ledig talerstol
24. mars Gyda prest besøker Seniorkafeen
31. mars Erling Stordahls musikk, sang og virke v/ Arild Stensrød
7. april Trubadur Terje Hansen underholdt
12. mai Allsang og musikk v/ Einar Solem
25. august Allsang og musikk v/Tor Erik Jakobsen
8. september "Tradisjonelle ordtak" v/ Roy Arne Olsen
6. oktober Ledig talerstol
13. oktober Allsang og musikk v/ Tor Erik Jakobsen
20. oktober Øyvind Lågbu viste naturbilder
3. november Trubadur Terje Hansen underholdt
24. novemberJuletretenning og underholdning v/Per Willy Wilhelmsen

TURER OG KULTURINNSLAG

28. mars Handle- og hyggetur til Strømstad/Nordby
4. april
Dagstur til Nes kulturhus for å overvære revyen "Camping"
22. mai Fjordtur fra Langesund til Bergen via Hirshals og Stavanger, med retur over Hardangervidda
25.-27. september Planlagtfjelltur til Vesle Skaugum ble avlyst
21. november Handle- og hyggetur til Nordby/Strømstad/Sandefjord
25. november Julekonsert med Nordic Tenors
OPPSUMMERING

2017 har nok en gang vært et aktivt år. Eldrebølgen gir betydelige tilskudd til arrangerte turer for medlemmene. Det er etablert et godt forhold til Råde kommune. Styret vil takke alle de frivillige som i 2017 har bidratt med verdifull arbeidsinnsats til nytte og glede for bygdas pensjonister.

For styret i Eldrebølgen i Råde

Roy Arne Olsen
Leder

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ELDREBØLGEN, 14. FEBRUAR 2018

Årsmøte ble avviklet i Eldrebølgens lokaler den 14. februar 2018, og varte fra kl 18.00 til ca. kl. 19.00 Det møtte 29 medlemmer.

Styrets leder Roy Arne Olsen ønsket alle velkommen. Forsamlingen hadde 1 minutts stillhet for å minne de medlemmene som har gått bort siden forrige Årsmøte.

SAK NR. 1 - GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen, som var gjort gjennom medlemsblad, oppslag og annonser, ble godkjent. Videre ble dagsorden godkjent.

SAK NR. NR 2 - VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Roy Arne Olsen ble valgt som møteleder
Thor Marthinussen ble valgt som møtereferent
Aasne Mathisen og Bjørg Sørli ble valgt til å underskrive protokollen

SAK NR 3. - STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

Roy Arne Olsen leste opp Årsberetningen for 2017. Det var ingen spesielle bemerkninger, og
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 4 - REGNSKAP 2017

Graham Nelson leste opp regnskapet for 2017 og svarte på spørsmål angående Resultatregnskapet og Balansen. Regnskapet ble enstemmig godkjent med et overskudd på kr. 2.373,-

SAK NR. 5 - BUDSJETT FOR 2018

Budsjettet for 2018 ble gjennomgått. Budsjettet antydet et overskudd på kr. 40.900,- etter
investeringer.
Det var ingen merknader til budsjettforslaget. Som ble tatt til etterretning.

SAK NR. 6 - INNKOMNE SAKER

Styrets forslag til revidering av vedtektene slik at det blir styret som innstiller til valgkomite ble enstemmig vedtatt

SAK NR. 7 - VALG

Valgkomiteen, ved Solveig Høgalmen, Karen Lundeby og Thorbjørn Dahl forslo følgende:

Styret
Styreleder Roy Arne Olsen Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem Thor Marthinussen Ikke på valg
Styremedlem Jens Gillebo Valgt for 2 år
Styremedlem Hellen Bjørnli Valgt for 2 år
Styremedlem Berit Hissingby Ikke på valg
Vara medlem Rein Lae Solberg Gjenvalgt for 1 år
Vara medlem Kari Brattås Gjenvalgt for 1 år
Revisorer:
Graham Nelson Valgt for 1 år
Hans Kristian Wæraas Gjenvalgt for 1 år

Styret innstiller følgende til ny valgkomite for 2019:

Hans Kristian Wæraas
Inger Øby
Anne-Marie Kvisetud

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.


Thor Marthinussen
Referent

Aasne Mathisen                                                                  Bjørg Sørli