ÅRSBERETNING 2016

Skriv inn tekst her

ÅRSBERETNING 2016

STYRETS SAMMENSETNING

Styret har bestått av følgende personer:

  • Leder Rein Lae Solberg

  • Kasserer Graham Nelson (nestleder)

  • Sekretær Thor Marthinussen

  • Styremedlem Anne Marie Kviserud (daglig leder)

  • Styremedlem Roy Arne Olsen

  • Varamedlem Inger Øby

  • Varamedlem Hilde Marie Krange

Hilde Marie Krange trakk seg som varamedlem i styret den 3. oktober 2016.

STYREMØTER

I 2016 er det avholdt 11 styremøter og styret har behandlet 70 saker. Styremøtene er lagt til første mandag i måneden, og har vært avviklet fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00.

Det har i perioden vært avholdt ett møte med Råde kommune. Hensikten med møter med kommunen er å holde hverandre gjensidig orientert om forhold som berører de eldre i kommunen. Fra Eldrebølgen møtte Rein Lae Solberg, Anne-Marie Kviserud og Graham Nelson.

For å sikre seniorkaféen ved en eventuell brann i bygningen, har det i lengre tid, overfor gårdeieren, vært jobbet med å få til en tilfredsstillende og forskriftsmessig rømningsvei fra kaféen. Det er nå på plass en vindeltrapp som går opp til taket over det utvidede apoteklokalet. Det gjenstår nå å få etablert en ordning slik at rømning ved eventuell brann kan skje direkte fra kaféen uten å måtte gå ut i gangen i 2. etasje. Dette må det nye styret finne en løsning på.
I perioden har det vært avholdt ett møte med styreleder og styremedlemmene Anne-Marie Kviserud og Graham Nelson, og de frivillige på seniorkaféen. Her drøftet man felles utfordringer ved driften av kaféen.

Styret vedtok å bevilge et tilskudd på kr. 4.585,- til kjøp av en Ipad med høyttaler til bruk på Dagligstua på sykehjemmet.

Loddsalget på seniorkaféen er som kjent selvbetjent. Det har dessverre vært slik over lengre tid at salg av lodder ikke stemmer med det som har kommet inn i pengekassa. For enkelte perioder har dette

kun vært små differanser, men noen ganger har differansene vært betydelig. Det nye styret må vurdere om det kan etableres ordninger i forbindelse med loddsalget som kan sikre at det ikke blir store differanser mellom solgte lodd og penger i kassa.

Styret har inngått ny leiekontrakt med gårdeieren som løper til 31.12.2021. I leietiden kan avtalen sies opp av begge parter med 3 måneders oppsigelsesfrist.

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER
Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres sammen med Menighetbladet til alle husstander i kommunen. Medlemskap koster kr. 100,- Programmet ligger inne på hjemmesiden www.ebir.no og oppdateres jevnlig.
Anne Marie Kviserud har vært daglig leder av Seniorsenteret og leder av programkomiteen. Disse oppgavene har hun utført på en utmerket måte. Det har vært servert søndagsmiddager, en på våren og en på høsten.
Dagfinn Larsen har ledet gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøringen. Disse sjåførgruppene gjør en flott innsats, og sparer kommunen årlig for betydelige utgifter.

SENIORKAFÉEN

Det er innkjøpt noe mer utstyr til kjøkkenet. Kjølereolen sviktet, og det var ikke anbefalt å reparere den. Det ble derfor innkjøpt ny kjølereol.
Etter at bankene i Karlshus ble nedlagt og minibankene forsvant, ble det et behov å få etablert en bankterminal på kaféen slik at det kan betales med bankkort. Bankterminal er etablert, og den fungerer helt tilfredsstillende.
Ellers kan det nevnes at der er foretatt service på trappeheisen, og det er skiftet batterier. Videre er det innkjøpt ny videoprosjektør og nytt lerret. Elektriske kurser til kjøkkenet har blitt reparert.
Lokalene har vært utleid til forskjellige arrangementer, Kiwanis, bursdager, begravelser, etc.

ØKONOMI

Styret har fått oversendt fra Kjell Wold regnskapsrapport og balanserapport annen hver måned. Økonomien har også i 2016 vært under god kontroll med et tilfredsstillende resultat for hele perioden. For øvrig vises det til regnskapet som blir fremlagt på årsmøtet.

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER

24. februar Moteshow med Linnea Shop

10. mars
Termotours med "Ulldemonstrasjon"
17. mars Moteshow med Linnea Shop
10. juni Sommerfest på Bøndernes Hus
21. september Mannequinoppvisning ved Linnea Shop
20. oktober Linnea Shop viser vinterens nye klær og moter

11. november Åpning av julebasaren
2. desember Julebord på Idrettshuset, Råde IL, for Eldrebølgens medlemmer
8. desember Trekning av julebasaren
14. desember Julebord for de frivillige som jobber for Eldrebølgen

TEMADAGER

19. februar "Fra karneval til Valborgsaften" v/Kari Filberg
4. mars Ledig talerstol
15. april Opplevelse av "Dramatikk i Kongo" v/Rein Lae Solberg
27. mai Ledig talerstol
14. oktober Ledig talerstol
11. november Juletradisjoner og forberedelser v/Kari Filberg
6. desemberJuletretenning og underholdning v/Per Willy Wilhelmsen

TURER OG KULTURINNSLAG

1. mars Handle- og hyggetur til Sverige/Nordby
25. april
Tur til Ullared (Sverige) ble kansellert pga. for liten deltagelse
14.-16. september Fjelltur til Vesle Skaugum, GolsfjelletogFlåmsbanen
21. oktober Revyen "Lånte Fjær" på Båthusteateret i Fredrikstad for sjåførene
21. november Handle- og hyggetur til Sverige/Nordby

OPPSUMMERING

2016 har nok en gang vært et aktivt år. Eldrebølgen gir betydelige tilskudd til arrangerte turer for medlemmene. Det er etablert et godt forhold til Råde kommune. Styret vil takke alle de frivillige som i 2016 har bidratt med verdifull arbeidsinnsats til nytte og glede for bygdas pensjonister.

For styret i Eldrebølgen i Råde

Rein Lae Solberg
Leder