ÅRSBERETNING 2018

ÅRSBERETNING 2018

STYRETS SAMMENSETNING

Styret har bestått av følgende personer:

  • Leder Roy Arne Olsen
  • Kasserer Hellen Bjørnli
  • Sekretær Thor Marthinussen
  • Styremedlem Jens Gillebo
  • Styremedlem Berit Hissingby
  • Varamedlem Rein Lae Solberg
  • Varamedlem Kari Brattås

STYREMØTER

I 2018 er det avholdt 10 styremøter, og behandlet 66 saker. Styremøtene har en del av året vært lagt til første mandag i måneden. Siste delen av året har møtene vært lagt til andre torsdag i måneden, og har vært avviklet fra kl. 14.30/15.00 til ca. kl. 17.00.

Det har i perioden ikke vært avholdt formelle samarbeidsmøter med Råde kommune. Lederen, Roy Arne Olsen, har imidlertid vært i direkte kontakt med kommunen der det har vært behov for å avklare konkrete saker. Dette har ført til at det kommunale tilskuddet til dekning av husleien for Eldrebølgens lokaler har blitt oppjustert. Målsetningen er at Eldrebølgen , også med fremtidige husleiejusteringer, skal få dekket den reelle husleien via kommunalt tilskudd.

I perioden har det vært avholdt ett samarbeidsmøte med kjøkkenpersonalet/sjåførene. Her har man drøftet felles utfordringer ved driften av kafeen og for sjåførene. Det har også vært holdt et møte med bare kjøkkenpersonalet der blant annet Lederen gjennomgikk den Instruksen/Huskelisten som er utarbeidet for kjøkkenpersonellet.

Styret besluttet å kjøpe inn en PC som skal brukes av kassereren. Videre har styret bevilget et tilskudd til utvidelse av Bowls-Bane nr. 2 på Idrettshuset da det er mange av Eldrebølgens medlemmer som benytter seg av dette tilbudet.

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER
Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres fortsatt sammen med Menighetsbladet til alle husstander i kommunen. Eldrebølgen har pr i dag ??????? medlemmer, og medlemskontingenten for

2018 har vært kr 150,-. Programmet ligger inne på hjemmesiden www.ebir.no og oppdateres etter som det skjer nye ting av interesse for medlemmene.

I 2018 har funksjonen som daglig leder vært tillagt styrelederfunksjonen, med unntak av nødvendige innkjøp til kafeen. Eva og Jon Nicolaysen har bistått med dette
Det har vært servert 2 søndagsmiddager, en gang i mars og en gang på oktober.
Graham Nelson leder gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøringen. Disse sjåførgruppene utfører en meget viktig funksjon, og sparer Råde kommunen årlig for betydelige utgifter.

SENIORKAFEEN

Styret har vurdert om det skal foretas en større renovering av lokalene slik at arbeidsforholdene for de frivillige på kjøkkenet blir bedre. Her må det utarbeides en detaljert plan med kostnadsoverslag og finansiering. Det nye styret må undersøke om det er mulig å få noe tilskudd/støtte til et slikt renoveringsprosjekt.

ØKONOMI

Styret har fått oversendt fra Regnskapssentralen A/S regnskapsrapport og balanserapport annen hver måned. Økonomien har også i 2018 vært under god kontroll med et tilfredsstillende resultat for hele perioden. For øvrig vises det til regnskapet som blir fremlagt på Årsmøtet.

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER

15. mars Moteshow ved Linnea Shop
15. juni Sommerfest på Bøndernes Hus for Eldrebølgens medlemmer
24. oktober Moteshow vedLinnea Shop
9. november Åpning av julebasaren
5. desember Trekning av julebasaren
7. desember Julebord på Bøndernes Hus for Eldrebølgens medlemmer
13. desember Julebord for de frivillige som jobber for Eldrebølgen

TEMADAGER

12. januar Hjelp, hvorfor må vi være på nett? v/Tove Fagerlund Jensen og Ståle Karlsen
19. januar Allsang og musikk v/Einar Solem
26 januar Rein Lae Solberg viser bilder fra Eldrebølgens aktiviteter i 2017
2. februar Fiskeørn fra Østfold til Sveits og Afrika v/Rune Aae
9. februar Ledig talerstol
16. februar Orientering fra MOVAR om kildesortering/gjenvinning v /Rita Snobel
23. februar Allsang og musikk v/Thor Erik Jacobsen
2. mars "Tante Karen" Kvinnen bak Edvard Munch v/Torill Stokkan
9. mars Ledig talerstol
16. mars Allsang og musikk v/Einar Solem

13. april Dugabygg. Orientering om kornsorten v/Anne Marthe Bye
20. april Ledig talerstol
27. april Flere tradisjonelle ordtak v/Roy Arne Olsen
11. mai Allsang og musikk v/Terje Hansen
17. august Allsang og musikk v/Terje Hansen
31. august Allsang og musikk v /Thor Erik Jacobsen
7. september Interessant naturfaglig emne v/ Jan Ingar Båtvik
14. september Ledig talerstol
28. september "Fra barnemunn" v/Rein Lae Solberg
5. oktober Ledig talerstol
12. oktober Norske middelalderdronninger v/Arne Nyhaug
26. oktober "Livet i Hissingbydalen" v/Eigill Tangen
2. november Allsang og musikk v/Terje Hansen
16. november Pilgrimstur sommeren 2017 til Trondheim v/Anne Britt Stensrød og Matti
Funderud
23. novemberJuletretenning og underholdning v/Per Willy Wilhelmsen
30. november Ledig talerstol

TURER OG KULTURINNSLAG

13. mars Handle- og hyggetur til Strømstad/Nordby
17. april
Dagstur til Nes kulturhus for å overvære revyen "Sommerflørt"
29. mai Tur til Spydeberg prestegård
18.-20. september Tur til Pers hotell
21. november Handle- og hyggetur til Nordby/Strømstad

OPPSUMMERING

2018 har nok en gang vært et aktivt år. Eldrebølgen gir betydelige tilskudd til arrangerte turer for medlemmene. Det er etablert et godt forhold til Råde kommune. Styret vil takke alle de frivillige som i 2018 har bidratt med verdifull arbeidsinnsats til nytte og glede for bygdas pensjonister.

For styret i Eldrebølgen i Råde

Roy Arne Olsen

Lederer