ÅRSMØTET 2022

ELDREBØLGEN I RÅDE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 17. FEBRUAR 2022

ÅPNING

Årsmøtet ble holdt i Eldrebølgens lokaler 17. februar 2022 kl. 1800-

Det møtte 9 medlemmer pluss 7 i styret - til sammen 16 stk.

2. GODKJENNING AV INNKALLING/DAGSORDEN

a) Innkallingen ble godkjent.

b) Dagsorden ble godkjent

3. VALG AV:

a) Dirigent - Roy Arne Olsen ble valgt

b) Referent - Hellen Bjørnli ble valgt

c) 2 personer til å undertegne protokollen - Aasne Mathisen og Bjørg Sørlie ble valgt

ÅRSBERETNING

Ble lest av leder og enstemmig godkjent.

REGNSKAP FOR 2021

Fungerende kasserer Graham Nelson leste hele regnskapet.

Ingen kommentarer.

6. BUDSJETT FOR 2022

Fungerende kasserer leste budsjettet.

Jens Gillebo og Thor Marthinussen hadde et par spørsmål vedr. dette.

Forslaget ble tatt til etterretning.

7. SAKER TIL BEHANDLING

Ingen innkomne saker.

8. VALG

Valgkomiteen har bestått av: Ragnhild Bylterud, Hans Kr. Wæraas og Thor Marthinussen.

STYRET:

Leder Roy Arne Olsen Velges for l år

Nestleder Inger Øby Velges for 1 år

Sekretær Hellen Bjørnli Velges for 2 år

Kasserer Graham Nelson Velges for 2 år

Styremedlem Ragnhild Bylterud Velges for 1 år

Varamedlem Marit Ørmen Velges for 1 år

Varamedlem Kari Brattås Velges for 1 år

REVISORER

Jan Sverre Hanssen Velges for 1 år

Ingar Ek Velges for 1 år

Styrets innstilling til valgkomite 2022: Jens Gillebo, Hans Kristian Wæraas, Aasne Mathisen.

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Hellen Bjørnli, ref.

Skriv inn tekst her